tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép chở ngang hàng (cùng vai)

Cập nhật : 05/07/2014
Vợ (thê) mất chồng thì để chở một năm có chống gậy tiến cha mẹ còn cả thì đừng chống gậy. Thiếp là nàng hầu, có con hay không có cũng chở ba tháng. Huynh, đệ, tỉ, muội là anh em chị em ruột đều chở nhau 1 năm

Phép chở ngang hàng (cùng vai)

            Vợ (thê) mất chồng thì để chở một năm có chống gậy tiến cha mẹ còn cả thì đừng chống gậy.

            Thiếp là nàng hầu, có con hay không có cũng chở ba tháng.

Huynh, đệ, tỉ, muội là anh em chị em ruột đều chở nhau 1 năm, chị dâu em dâu chở 9 tháng chị em gái đã xuất giá bị chồng chết hay chồng bỏ phải chở về, con lại không có thì trở 1 năm.

Đường huynh, đệ, tỉ, muội là anh em chị em con chú con bác đều chở 9 tháng các vợ anh em ấy chỉ chở có 3 tháng thôi, nếu chị em ấy xuất giá thì chở 5 tháng.

Tái lòng huynh đệ tỉ muội là anh em chị em họ, bốn đời thì chở nhau 3 tháng, chị dâu em dâu ấy chở có 3 tháng nếu chị em ấy đã xuất giá thì cũng chở 3 tháng thôi.

Tộc huynh đệ tỉ muội là anh em chị em họ năm đời chở nhau 3 tháng, vợ anh em ấy với chị em ấy xuất giá thì đều cô phục cả.

Huynh đệ tỉ muội, là anh em chị em cùng mẹ khác cha chở nhau năm tháng, vợ người anh ấy không phải chở con người anh ấy mình không phải chở.

 

 

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®