tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép vợ để chở nhà chồng

Cập nhật : 05/07/2014
Cao tổ phụ mẫu, tằng tộ phụ mẫu, đều 3 tháng như cao tằng bá thúc với cao tằng cô thời vô phục như tổ phụ mẫu là ông bà chồng thì chở 9 tháng. Tổ bá thúc phụ mẫu với tổ cô là hai anh chị em ruột với ông chồng đều để chở 3 tháng tổ cô xuất giá thì thôi.

Phép vợ để chở nhà chồng

Cao tổ phụ mẫu, tằng tộ phụ mẫu, đều 3 tháng như cao tằng bá thúc với cao tằng cô thời vô phục như tổ phụ mẫu là ông bà chồng thì chở 9 tháng.

Tổ bá thúc phụ mẫu với tổ cô là hai anh chị em ruột với ông chồng đều để chở 3 tháng tổ cô xuất giá thì thôi.

Tộc há thúc phụ mẫu cùng tộc tổ cô đều vô phục.

Ngoại tổ phụ mẫu cùng tộc tổ cô đều vô phục.

Cha mẹ sinh ra cháu thì để cháu 3 năm nếu cháu có đi làm con nuôi người ta thì chở cũng như cháu.

Bác giai bác gái chú thím là anh em ruột với cha chồng thì đều 9 tháng, cô là chị em ruột với cha chồng thì chở 5 tháng.

Đường bá thúc phụ mẫu với đường cô đều chở 3 tháng cô xuất giá thì thôi

Chồng thì chở trảm thôi 3 năm.

Tộc bá thúc phụ mẫu, với tộc cô thì đều vô phục.

Anh chị em ruột, với chồng cùng vợ anh em là bề vai đều chở 5 tháng.

Đường huynh đệ phu phụ cùng đường tỷ muội đều chở 3 tháng nếu chị em đã xuất giá rồi thì thôi.

Tả tòng huynh đệ tỷ muội với anh em chị em họ đều vô phục.

Thứ mẫu cùng thiếp lấy lẽ cha chồng đều chở 1 năm.

Con mình đẻ ra cùng các con chồng con giai con gái với nàng dâu cả chồng đều chở 1 năm, còn nàng dâu thứ với con gái xuất giá đều 9 tháng, như giả nữ bị chồng giẫy hay chồng mất không có con thì chở 1 năm.

Con giai con gái nhà anh em ruột với chồng đều chở 1 năm vợ chúng nó với cháu gái xuất giá thì để chở 9 tháng.

Đường điệt nam nữ thì chở 5 tháng, vợ nó với cháu gái ấy xuất giá thì chở 3 tháng.

Tái tòng điệt nam nữ đều chở 3 tháng, vợ nó với tái ông điệt nữ xuất giá thì đều vô phục cả.

Cháu giai cháu gái đều chở 9 tháng, vợ nó thì để chở 3 tháng cháu gái xuất giá thì chở 5 tháng.

Điệt tôn nam nữ đều chở 5 tháng, vợ nó với điệt tôn nữ xuất giá thì 3 tháng.

Điệt tôn nam nữ đều chở 3 tháng, vợ nó với đường điệt nữ đã xuất giá thì vô phục.

Tằng tôn, tằng điệt, huyền tên, các cháu giai cháu gái ấy đều chở 3 tháng, vợ nó với cháu gái xuất giá thì vô phục.

Cậu chồng với gì chồng đều chở 3 tháng.

- Các phép chở từ đây giở lên, như chỗ họ tên chồng mà chồng nỡ ở ra lòng tình phụ, đứt lối thủy chung thì không chở chi hết thảy.

Chồng để chở vợ và cha mẹ vợ cũng 1 năm, ngoài ra không phải chở ai nữa (vợ mất lấy người khác cũng thế).

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®