tư vấn bao la vạn sự

Kỳ môn độn giáp

LUẬN TINH 10 PHƯƠNG SINH KHẮC

Cập nhật : 09/10/2014
Thiên nguyên tức thị, Người Thời Nguyên 12 phương vị, người ngồi bên Nguyệt tướng tìm giờ theo thứ định Quý nhân nên xét ,can ngày truyền
  

LUẬN TINH 10 PHƯƠNG SINH KHẮC


                                                        Thiên nguyên tức thị, Người Thời Nguyên
                                          12 phương vị, người ngồi bên
                                          Nguyệt tướng tìm giờ theo thứ định
                                          Quý nhân nên xét ,can ngày truyền
                        Thiên nguyên :vua, bố, chồng, chủ sự,
                        Người tôn, bậc trưởng, đầu và da,
                        Quý thần, quan lộc, tâm, nhà chủ,
                        Quân lại ( các công chức ), ngoại tài, vú ức, rốn.
                                          Nguyệt tướng:anh em, thân thích trùng,
                                          Nội tài, con, vợ, bụng, eo, lưng,
                                          Dưới là tôi tớ, thần dân, thiếp,
                                          Cháu, cẳng, trong nhà,vật vật cùng.

                        Can khắc phương là thê thiếp động
                        Hao hụt tiền tài, kẻ dưới đau (ốm)
                        Bên ngoài mắc phải nhiều tai tiếng
                        Trong nhà chẳng liệu được vui đâu
                                          Can khắc thần là quan lộc động
                                          Quan, tài đều vượng, phi thường thay
                                          Người ngoài định kế, mưu làm hại
                                          Chợ khg lợi lộc, kiến tan ngay.
                        Can khắc Tướng là động nội tài
                        Cầu tài được lắm, vợ đau hoài
                        Thêm nhà, thêm cửa, nhiều xây dựng
                        Đem vốn cầu tài, lợi mấy mươi.
                                          Can sinh thần:kẻ thân vào hỏi,
                                          Lại có người ngoài, đồ biếu tới.
                                          Biếu đồ quan phủ vẫn hay dùng,
                                          Biếu đi biếu lại nhiều phen phê dối.
                        Can sinh nguyệt tướng :nội tài hưng
                        Đồ vật người đem biếu xén từng
                        Nội ngoại anh em hòa khí hợp
                        Cha từ, yêu mến cháu, hay chăng.
                                          Can sinh phương vị :ân mưa móc,
                                          Ấm con, thêm cháu, tiền, nô bộc,
                                          Xem sản vừa hay, dễ nấng nuôi,
                                          Phi thường ân sủng, trời ban phúc.

                        Thần khắc can là động lộc quan
                        Sĩ phu vị có ,khó cầu tiến
                        Người thường được vật nhà quan dụng
                        Tiền về,chồng tổn,họng đau khan.
                                          Thần khắc Tướng là nội tặc sinh
                                          Gian lừa giăng mắc, trộm chung quanh
                                          Tổn tài, con trẻ hay đau bệnh
                                          Cầu vọng không thành, bệnh khó lành.
                        Thần khắc phương là cách trở nay
                        Cầu tài muộn được, việc chờ ngày
                        Chủ nhân giận khiến đau nô bộc
                        Xem bệnh bụng đau, chân lắt lay.
                                          Thần sinh can : được quan tiến dẫn
                                          Người mang vật biếu, gặp quan trên
                                          Được thời, tế tự nên linh ứng
                                          Có định tìm ai, gặp mặt liền.
                        Thần sinh Tướng ấy, hôn nhân hay
                        Trân vật: có người đem tặng nay (mai )
                        Cầu vọng, mưu vị :đều toại ý
                        Dặm thẳm người về :sắp tới đây

                                 Thần sinh phương vị :cách Thần Độn g
                                          Uyển chuyển mưu làm việc mới thành
                                          Gia chủ ôn hòa ân huệ xuống
                                          Gia nô tận lực, nghiệp sinh doanh.

               Tướng khắc can: mừng cách cả hai
                        Việc mừng hớn hở, ở trời xui
                        Cầu tài trở cách, việc thành khó
                        Phải đợi Lộc trời hợp mới hài.
                                          Tướng khắc thần là tài động hưng (hung hay hưng ?)
                                          Cầu tài được lợi, vợ đau từng.
                                          Cầu quan không được, bệnh khốn trị
                                          Xuất ngoại thương đau, tổn hại cùng.
                        Tướng khắc phương thì cứ phải lo
                        Lo cho tật bệnh, đau chân giò
                        Trẻ đau, tiền, tớ nhiều thương tổn
                        Kiện tụng trong nhà, yên chẳng cho (khg yên )
                                          Tướng sinh can:ấy được yên lành,
                                          Hòa hợp trong ngoài,vợ chánh trinh.
                                          Tiền của tăng thêm, con hiếu thuận.
                                          Người thì mạnh khỏe, cửa nhà bình.
                        Tướng sinh thần: chủ hợp hòa
                        Điềm lành trăm việc, phúc thêm gia
                        Vợ hiền, con hiếu, nhà êm ấm
                        Cứu giúp tiền nong, dựng quán nhà

                                 Tướng sinh phương: sao tốt lành
                                          Lụa tiền đưa đến, giúp thân tình
                                          Cháu con mừng rỡ, nhiều đưa dắt
                                          Trời tựa cho nên có phận dành.

               Phương khắc can là động quỷ quan
                        Quan hạnh, xuất ngoại, kiện lan man (hạnh :cố chấp ,gàn)
                        Tai ưu, cải cọ, con cầu tổn
                        Ẩn lánh nơi này chẳng được an.
                                          Phương khắc thần là quan lộc động
                                          Cầu quan thêm lộc, tất thành danh
                                          Thương thần tiến cử không ai tiến
                                          Quan giận, liên miên có ngục hình.
                        Phương khắc tướng là lộ giặc ngoài (ngoại tặc )
                        Hao tài, thê thiếp có ương tai
                        Xuất gia, người muốn tìm tu đó,
                        Vật mất đi tìm thấy lại ngay.
                                          Phương sinh thần ấy sao dùng Hòa
                                          Uyển chuyển mưu làm, tốt đẹp mà.
                                          Nô bộc tận tâm trung với chủ,
                                          Cửa nhà sáng sủa, vượng thêm ra.
                        Phương sinh can sao hiếu trung,
                        Vua, thày (quân sư), cha mẹ (tất) cả vui mừng.
                        Ấn trao, bay nhảy nhiều phương ích
                        Tế lễ, nên hay phúc lại trùng .
                                          Phương sinh tướng được Nhâm tinh
                                          Đất chờ điềm lành, hỷ khí sinh
                                          Hòa hợp, hôn nhân, mưu vọng được
                                          Gia đình hòa khí, nghiệp thay tình.

                   Thượng thuận hạ sinh :phúc khánh trời

                   Người ngoài biếu vật, tiến thêm tài
                   Thêm đinh(người), trăm việc:đều hòa hợp
                   Đẻ dễ, người đi về đến nơi.
                                     Hạ thuận thượng sinh :đẹp xuất hành
                                     Kinh thương nhiều lợi, đẹp tâm tình
                                     Cầu quan được cất (nhắc ), mộng ân nhắc
                                     Hỷ tính trong nhà truyền báo nhanh.
                   Thượng thuận khắc thời :ngoài khắc trong
                   Người ngoài giả dối mưu hại lòng.
                   Ghét ganh, tài phá, trên đè dưới
                   Chân bệnh, cơ ngơi nhiều thoát trong

                                     Hạ thuận khắc thời :trong khắc ngoài
                                     Trẻ con ngổ nghịch, quan tư hoài
                                     Lằng nhằng, tiền mất, nhiều tai tiếng

                                 Mửa tháo, làm đau :biết cậy ai.

               Can -Thần cùng tỉ (hòa ) :cận mưu thân
                        Không phạm họ hàng, không lụy gần
                        Thần -Tướng tỉ (hòa)cùng :thân thuộc tốt
                        Mưu làm, nhờ vả được tôn thân
                                          Tướng -Phương Tỉ ấy: bạn bè nhau
                                          Nhờ bạn việc thành, chẳng đợi lâu
                                          Can-Qua :ví như huynh đệ loại (can-qua:gươm-giáo)
                                          Sự mưu không thực :ghé vai đâu?
                        Toàn tỉ: người thân thuộc chập chùng
                        Ta thì đoạt chính :cháu hơn ông
                        Dưới trên hổn độn :không riêng rẽ
                        Hung có, cát không, nạn ngại ngùng.

                                          Thần cùng can hợp: hợp ngôi quan
                                          Thi cử đua tài, vượt vũ môn
                                          Còn kẻ tầm thường vương kiện cáo
                                          Mong cầu nho nhỏ dễ thành toàn

                        Thần Tướng hợp cùng: là chính hợp
                        Hôn nhân thành tựu, việc hanh thông
                        Lại nhiều bằng hữu, người lân giúp (hàng xóm)
                        Duy bệnh sui về Thu với Đông

                                          Tướng Phương cùng hợp: là giao hợp
                                          Hôn nhân, xa cách, lâu năm (sẽ) thành
                                          Mưu cầu, thành muộn, đau mong đợi
                                          Lấy dưới động trên, hợp mới nhanh.
                        Can cùng Tướng hợp: tên là cách
                        Nội ngoại quan phòng, chậm tiễn đưa
                        Phương hợp Thần là việc quá cũ
                        Trẻ nhờ tựa lớn, việc không chờ.
                                          Phương cùng Can hợp: người mưu ta
                                          Có việc tranh giành trong cửa nhà
                                          Phương vị-Tinh-Kỳ -Môn các Tướng
                                          Cát hung, bình ổn tùy thời pha.

                      Bằng vai là vượng-Ta sinh tướng
                      Hưu ấy Thê tài -Tù quỷ vương
                      Tử là cha mẹ chia trọng khinh
                      Hữu khí đại hưng, vô (khí) đau ốm.


                      *Đại cát tinh vượng: nên thắng tiểu (cát tinh)
                      Vô khí không bằng tiểu tinh lành (Mộ -hình -không -tuyệt...)
                      Cát khí gặp thời nên vượng tướng
                      Vạn sự vạn toàn:công nghiệp thành
                      *Hãy xem Thần Tướng và định mệnh
                      Sao ác nhiều nhà không chịu luận
                      Thái tuế, quan phù hiện cả lên
                      Ép sát dương hung (yểm sát trạc hung) hiển linh định
                      Ví nói tiền tài, tài rẻ phát
                      Ví gặp Không vong rẻ mất không
                      Ví gặp Hưu Tù cùng Phế Bỏ
                      Khuyên ai bất tất tiến gì nung
                      Ta nay suy diễn cục Thái số
                      Biến dịch tùy thời thấy đạo tông
                      Trực Phù là lưới (cương )-Sứ là mắt (mắt lưới)
                      Diễn đến non Tây hết số vòng
                      Môn là ngoại quái -Cung là nội
                      Trực sứ quản giờ chính quái trông
                      *Hào bay xuất hiện, mắt trông đoán
                      Hào phục ẩn tang, tường hậu đâu
                      Phản quái tiên thiên cùng đối thủ
                      Hướng về phương ấy địch xem lưu
                      Xét cả vị lai sau các việc
                      Dụng :xem vượng Tướng Hưu Tù cầu
                      Hào Dụng thương có (bị thương ), tìm sinh cứu
                      Tuyệt xứ phùng Sinh, trong dạng sưu (sưu tầm)
                      Hai khoản phân minh suy đoán loại
                      Khuyên ai nhất nhất thuộc làm đầu
                      Nhắm cung bản mệnh, sáu nghi đầu
                      Giáp tý hành niên, bản mệnh đầu
                      Bản mệnh trong cung khởi Giáp tý
                      Âm dương thuận nghịch 1 vòng chu
                      Mệnh với hành niên tùy cung đoán
                      Biết ngay tình tính xuống lên (hưng ,vong ) cầu
                      Ba Dịch nên xem Chu Dịch chủ
                      Phép xem mở sáng biến tầm sưu
                      Tam, ngũ nghiên cơ :duy tại kỷ (tại ta)
                      Dụng tới sâu xa, chí thành cầu
                      Ví hay niệm mãi trong lòng ấy
                      Có thể tiến nơi cao cả mầu ./.

 

Yếu quyết Kỳ môn trên bàn tay 

1-     Kỳ môn huyền diệu Chín Cung trên,

2-     Độn đến Kỳ nghi thuận nghịch truyền.

3-     Cung cục Tinh Môn theo Giáp đổi,

4-     Ngày giờ nên Độn năm Tý Nguyên (Nhật thời tu độn ngũ tý nguyên).

5-     Trước đem tuần Giáp cầu Phù Sử,

6-     Rồi đến Thời thần cùng đến an.

7-     Rồi xét Can giờ cung nào đến,

8-     Cung số Tinh Môn ghi đích đoán.

9-     Tiện đem Phù Sử bay trên chín,

10-Hưu đến cung hai, khởi hai trên.

11-Nhậm trá cung ba, từ ba khởi,

12-Tinh-Kỳ-Môn hợp, mới kỳ nên.

13-Tám môn, Chi Can bay trên Địa,

14-Sinh khắc Hưu vượng, cát hung yên.

Đó thực thần tiên bí quyết,

                  Đã học, ngàn vàng chẳng thể truyền.

Chú giải:

1-Tức 9 quyết trên bàn tay.

2-Độn dương bầy thuận 6 nghi: Giáp Tý Mậu, Giáp Tuất Kỷ, Giáp Thân Canh. Giáp Ngọ Tân, Giáp Thìn Nhâm, Giáp Dần Quý. Bầy nghịch ba Kỳ: Tinh kỳ Đinh, nguyệt Kỳ bính, Nhật kỳ Ất. Độn âm bày nghịch sáu nghi, bầy thuận ba kỳ.

3.Giả như độn dương, cục 2. Trong 9 cung, từ cung Khôn khởi Giáp, đến giờ xem thì chỉ. Tuần Giáp Phù đầu đến cung nào, lấy Tinh và Môn cung ấy, Tinh là Trực Phù, Môn là Trực Sử.

4-Ca rằng:

                      Giáp Kỷ hôm nay, giờ Giáp Tý,

                      Ất Canh, tìm Bính đầu giờ chỉ.

                      Bính Tân giờ Mậu Tý bắt đầu,

                      Tý của Đinh Nhâm, Canh có ý.

                      Mậu Quý tìm giờ Nhâm Tý coi,

                      Ngày giờ lần lữa đều đều chỉ.

Ca này để tìm giờ hằng ngày. Như ngày Giáp Kỷ, giờ Tý là Giáp Tý. Ngày Ất Canh, giờ Tý là Bính Tý…

5-Tức Tuần Giáp trên rơi vào cung nào. Tinh cung ấy là Phù, Môn cung ấy là Sử.

6-Giờ xem rơi vào cung nào, lấy Trực môn bầy trên là Sử.

7-Giả như lấy Giáp Tý trên Giáp X….Phù đầu trên cung 9, tính đến cung Giáp thì ngừng. Ngoài ra các cung thuộc kỳ, độn dương là Đinh, Bính, Ất, độn âm là Ất Bính Đinh. Theo từng cung một, Giáp Tý khởi đầu là Mậu, đến Kỷ Canh tân Nhâm Quý. Xem can giờ tới cung nào thì bầy Trực Phù trên cung đó. Ất Bính Đinh ở đó cũng vậy

8-Ghi rõ cung Tinh Môn đó tiện thành cục.

8 Quái có định vị, tuy gặp Âm Dương 2 độn cũng không động. 9 Tinh cũng có định cung, tùy theo Trực Phù mà bay. Xem cục X….trên khởi Tý đến Giáp x….phù đầu, tức chia Tinh môn. Lại đếm đến Môn X…tức là Thời. Như trên Giáp Tý khởi Mậu đến can giờ.

9-Trên tay, bay 9 cung. Đặt xong Kỳ môn thì lành dữ thấy được.

10-Như độn dương, cục 2, ngày Giáp Tý, giờ Ất Sửu, cửa Hưu bay đến cung Khôn 2 thì dừng. Đó là Môn, Trực Sử.

11-Nhậm ở cung 3, tức Phù đến cung 3.

12-Chín Tinh, Kỳ môn đều cần được hợp mới nên dùng.

13-Tám môn Chi Can đều trên Địa bàn, cần được tương sinh mới dùng được.

14-Lấy Hưu Vượng Mộ Khắc mà suy cát hung.

Lời người dịch:

Độn dương, cục 2, ngày giáp Tý, giờ Ất Sửu, thì Trực Phù là Mậu Giáp Tý bay từ cung 2 đến cung 1, trên Ất là can giờ. Cung 2 có cửa Tử, vậy Tử môn là Trực Sử, giờ Giáp Tý ở cung 2, giờ Ất Sửu bay trên cung 3.

Vậy Trực Phù trên cung 1 là cung của Hưu môn, Trực Sử trên cung 3 là cung có Thiên xung, chứ không phải Thiên nhậm. Nhậm ở mục 11 trên đây không khớp vào đâu cả

            Hình đồ bầy 9 cung trên tay                          Hình đồ 9 cung bầy trên tay

            Ngựa vượt khe tung vó,

            Gặp Dần nhiều Lợn Chó.

            Mỗi cung, mỗi cục qua,

            Không dùng Lợn Chuột Trâu.

            Dương thuận, Âm nghịch.

 

Quyết siêu thần Tiếp khí chế nhuận

                      Nhuận Kỳ tự có quyết huyền diệu(1)

                      Thần Tiên không chịu nói rõ ràng. (2)

                      Phù đầu, hai chữ Giáp Kỷ chọn, (3)

                      Tý Ngọ Mão Dậu là cục trên (4)

                      Dần Thân Tị Hợi cục Trung đó,

                      Thìn Tuất Sửu Mùi, cục Hạ len.

                      Tiết thông Phù, Phù thông Tiết,(5)

                      Muôn lạng hoàng kim không dễ truyền

                      Trước Tiết gặp Phù thì Siêu độ,

                      Sau Tiết gặp Phù thì Tiếp liên.

                      Siêu thần Tiếp khí mà thông hiểu,

                      Là khách ngoài mây ba núi tiên.

1.Lấy giờ đặt nhuận.

2.Đặt nhuận ở trước 2 Chí: Đông, Hạ. mỗi tháng tiết khí lấy linh 30 ngày, 5 giờ, 2 khắc làm chuẩn. Lấy 30 ngày chia 6 cục thì còn dư 5 giờ 2 khắc. Phép đặt nhuận, khi gặp Khí Mang chủng hay Đại tuyết mà thấy đã Siêu quá 9 ngày, thì đặt Nhuận. Đại khái 5 ngày là một nguyên. Mỗi ngày 12 giờ.

3.Giáp Kỷ này thật là Chí yếu. Đặt nhuận, lấy 2 chữ Giáp Kỷ làm Chủ. Giả như Phù Giáp Kỷ đã đến trước gọi là Siêu. Phù Giáp Kỷ chưa đến gọi là Tiếp. Giáp Kỷ với Tiết cùng đến gọi là Chính.

4.Giáp Kỷ gặp Tý Ngọ Mão Dậu là thượng cục.

5.Phù tức Giáp Kỷ phù đầu. Tiết tức Tiết khí.

 

Sáu Giáp lợi dụng

Kinh nói:

Khi có việc dùng, trăm việc đều hướng về phương sáu Giáp, hô tên thần, đi 60 bước, chuyển tả vào trong Thái âm, lại hô tên thần Thái âm thì vào Quý nhân được vui mừng, gặp trận thì thắng.

Tuần Giáp Tý, tên Thần là Vương Văn Khanh. Khi đăng đàn bái tướng, Tướng lệnh chịu nhận binh phù. Khi nguyên soái định kế khởi binh, phát lương trữ….đều hướng về phương ấy, hô danh  thần ấy, đi 60 bước, chuyển tả, vào trong Thái âm thì nắm giữ việc như thần.

Tuần Giáp Tuất, tên Thần là Từ Hà Lợi Thông. Khi phạt rừng núi, làm bằng đường đi, khơi thong sông ngòi, được tự nhiên mở đường không tổn hại, đều hướng về phương ấy, hô tên thần ấy, đi 60 bước, chuyển tả vào Thái âm, thì được như ý, đường xá tự thông.

Tuần Giáp Thân, tên Thần là Cái Tân. Khi vào núi săn bắn, lùng bắt hổ lang, trùng thú, đều hướng về phương ấy, hô tên thần, đi 60 bước, chuyển tả, vào Thái âm, trùng thú tự nhiên không chạy.

Tuần Giáp Ngọ, tên Thần là Linh Quang. Khi yên doanh, bầy trận, tuần thú, chiến đấu, hướng về phương ấy, hô tên thần, đi 60 bước, chuyển tả, vào Thái âm, tất là thắng.

Tuần Giáp Thìn, tên Thần là Hàm chương. Khi cầu quan, bái tướng, phó nhậm vùng dân, hướng về phương ấy, hô tên thần, đi 60 bước, chuyển tả, vào Thái âm, làm quan không phải hối tiếc.

Tuần Giáp Dần, tên Thần là Giám Binh. Khi dương binh, chấn võ, dạy trận, đuổi khấu, hành quân chinh phạt kẻ không đạo, đều hướng về phương ấy, hô tên thần, đi 60 bước, chuyển tả, vào Thái âm, thì xuất hành biển yên, giặc cướp tự nhiên không dấy.

Trên đây, sáu Giáp quản hạt ngũ hành tôn thần, thể thống ưa tĩnh. Lúc hành sự vẽ tượng ghi chữ mà chế thì cát. Bởi vì sáu Giáp, trong quản năm hành. Mà động ứng thì không phương nào đủ 5 hành mà lấy bỏ. lại còn đạo tương sinh tương khắc. Tay trái tượng thiên, tay phải phép Địa. Thần linh ưa tĩnh cho nên viết 5 hành để chế nhau. Đạo vận hóa không gì không kiêm thế được.

Khi muốn xuất binh, đại tướng, trong tay tả, lấy son viết chữ cường, cuộn nắm tay lại, đi 60 bước, chuyển tả, vào Thái âm, có thể che yếu lấy mạnh.

Khi muốn gặp Quý nhân cầu quan và hai ngàn thạch lệnh trưởng, trong tay tả viết chữ Thiên.

Khi muốn buôn bán lợi lỗ hòa, kết giao bạn, giá thú, viết tờ khế thì viết chữ Hòa.

Khi vào núi săn bắn viết chữ Sư.

Khi coi việc (bộ công), yên dân cư thì viết chữ Cường.

Khi qua sông trị thủy thì viết chữ Thổ hay chữ Mậu.

Khi sóng gió gào thét, thuyền bè có thể đắm, đặc biệt kỵ ngày Bát phong (8 gió), Độc thủy (nước độc), Chiêu dao (vẫy vòi), hàm trì (ao liền), nên viết chữ Mậu.

Khi lên núi, vào đạo thì viết chữ Long. Rồng không dám động. Quay về phương Trực Phù, đi 60 bước, chuyển tả, vào trong Thái âm. Được thế thì đạo Trời hanh.

Đây là phép diệu dụng Năm hành chế thắng.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®