Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Kinh dịch, Tứ trụ, Xin quẻ :

Quẻ 41 Quẻ 41

Ông đới lê lai xuất trị điền Thê hoà nữ tử phóng ty niên Tiểu nhi học thụ bầu qua diệp Lợi xuất nhân luân đạo lạc thiên

Xem thêm ...
Quẻ 42 Quẻ 42

Nhất thê nhất thiếp đố tranh dương Thất nội thân vân nhược giáo trường Nữ tử cát sinh căn cứ mẫu Hồi xa xúc mã lưỡng tương phòng

Xem thêm ...
Quẻ 44 Quẻ 44

Trung thu đối tửu tại đình trung Hối kiến hằng nga xuất nguyệt cùng Nhân vấn quế tài lưu dữ ngã Giáng lai đình tử lưỡng tam chung

Xem thêm ...
Quẻ 45 Quẻ 45

Ngần thượng sơn gian nhất toạ lâu Chúng quan vân thuỷ mạn du du Tà dương cảnh táccầu thanh náo Nan dã hà tâm bất lữ rầu

Xem thêm ...
Quẻ 46 Quẻ 46

Nhất thừa tuấn mã nhất thừa lư Hậu hữu lâu xa kịp đại dư Lư tỷ mã xa hoàn bất túc Xa phù ngã thử thực kham dư

Xem thêm ...
Quẻ 47 Quẻ 47

Phụ lão canh điền ngộ hổ lang Bào hao đình tảo dục lại thương Nhi tòng bối hậu phiên lai tả Phụ tử bình an khánh nhất đường

Xem thêm ...
Quẻ 48 Quẻ 48

Thiên hàn sương tuyết đống giăng hà Thiên tích cao sơn bội đột nga Thiếu điểu lưu sào châu vãn cảnh Ngư tân tiều ngạn bất văn la

Xem thêm ...
Quẻ 49 Quẻ 49

Khách địa tương phùng tử lý nhân Bất thăng hoan hỷ vấn gia thân Đáp lại lưỡng tử bình an tại Chúc mạc lưu liên ngộ lão thân

Xem thêm ...
Quẻ 50 Quẻ 50

Nhân bệnh sàng đầu dạ tận ngâm Thê vô tình ý tử vô tâm Thu thuyền thanh tống hà dương hạ Tài dã thù phi tích nhật kim

Xem thêm ...
Quẻ 51 Quẻ 51

Tạc dạ sơn giao kết thuỵ Châu Kim triều hạnh tiếp quý nhân dư Phúc tinh chiếu cấp trừ tai nạn Tiên triệu trinh tường khánh hữu dư.

Xem thêm ...
Quẻ 52 Quẻ 52

Kim quyết chung mênh vạn hộ khai Bách quan triều hạ mãn kim giai Tự công thoái thực triều nghi bãi Môn ngoại tương tương ngoc bội lai

Xem thêm ...
Quẻ 54 Quẻ 54

Nhất đối Hoàng anh lộng tảo xuân Phi ca phi khúc động đao nhân Khả lân chức nữ tà dương thán Tư tưởng phùng xoan hợp tấn tần

Xem thêm ...
Quẻ 55 Quẻ 55

Nhất luân hồng nhật tiệm đông thăng Tán tận sơn hà vạn lý băng Thiên hạ nhân dân giai ngưỡng thị Phong phàm tiếp tạo vãng lai bằng

Xem thêm ...
Quẻ 56 Quẻ 56

Tam dương khai thái nhật tri trì Mãn thụ hồng hoa chính cây thi Canh hữu tứ châu tương ban tác Bằng quân nhậm thủ nhất phương tri

Xem thêm ...
Quẻ 57 Quẻ 57

Khuyến quân mạc sạ tam xuân điểu Tử tại sào trung vọng mẫu quy Khẩu phúc lưu tham tam khối nhục Tha toàn mầu tử cộng vu phi

Xem thêm ...
Quẻ 58 Quẻ 58

Khuyến quân bất tất thái tâm sầu Các đình hoàng ba vãn tại thu Thái nhâm đại nhân tiên khổ chí Vương sư lã thượng diệc tinh thần

Xem thêm ...
Quẻ 58 Quẻ 58

Khuyến quân bất tất thái tâm sầu Các đình hoàng ba vãn tại thu Thái nhâm đại nhân tiên khổ chí Vương sư lã thượng diệc tinh thần

Xem thêm ...
Quẻ 59 Quẻ 59

Nhân kiến bần hàn chí bất khinh Na tư hậu nhật hữu vân tình Thiên cơ bất khả nhân gian lộ Tâm tố nhân tâm lý tự minh

Xem thêm ...
Quẻ 60 Quẻ 60

Khả lân thêm nhị khắc nhân người Bắt nhược tăng tham cử lãi miên Thiên tích phúc thân do kế lợi Kỳ trùng hiển thánh dã quan thiên

Xem thêm ...
Quẻ 61 Quẻ 61

Thế thượng toạ tâm tiệm tiệm cao Vi nhân toại lợi phùng trần lao Hung hung cát cát tuần hoàn sự Thắng bại tam niên kỷ tỉnh tao

Xem thêm ...
Quẻ 62 Quẻ 62

Nang thi bầu tửu kỵ thừa lư Phóng dự trường đồ nhậm sở như Sơn thuỷ hữu tình thi hứng bột Du du tứ hải hữu thâm dư

Xem thêm ...
Quẻ 64 Quẻ 64

Dương phàm nhất khứ thuỷ vân biên Ước vọng gia hương tư tiểu nhiên Hoặc vũ hoặc phong thiên mạc tắc Vô nan khả hoãn đảnh hồ thiên

Xem thêm ...
Quẻ 65 Quẻ 65

Tướng quân đới giáp xuất ưu điền Sạ trung vu sơn nhất lão Viên Đại địa linh linh tranh giảo thỏ Thu đài hồi mã hướng dinh tiền

Xem thêm ...
Quẻ 66 Quẻ 66

Nhậm tha huỷ dự diệc hà can Tùng bách long đông mận tuế hàn Khởi thạch phi xa giang hải dũng Ngô thân an nhược thái nham san

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®