tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem tổng luận

Cập nhật : 05/07/2014
Vận Kim mà bên trái, bên phải có hoả xuyên qua, là quẻ tại hoạ tự nhiên đó mà.

 

Phép xem tổng luận

Vận Kim mà bên trái, bên phải có hoả xuyên qua, là quẻ tại hoạ tự nhiên đómà.

Vận mộc mà có mộc đới Kim ở bên, quẻ thổ có đới hoả, ấy là có người kiện, chẳng yên!

Thế mộc căn hoả (huyết hoả) bày ra, quẻ hoả lại gặp hoả huyết tụ ấy là: cháy nhà chẳng sai.

Vận hoả có đới thổ ấy là: có tai ương. Quẻ sinh có mộc cung, là có Nam nhi lại cầu.

Kim sinh ở Kim, quẻ ở đầu hoả, xem ra quẻ ấy chỉ là đòn (lôi đình). Vận Kim có mộc hiện rõ hình, Kim tuần hạ nguyên: lính binh chẳng bình.

Kim đời Kim thế có thêm lộ xa (là lộ bàng thồ) ở quẻ, ắt là buôn trâu.

Thế mộc ở vận hoả thì càng mau, quẻ sinh có hoả gia đình trọn vẹn. Thế Kim quẻ mộc khắc ở bên, xem ra quẻ ấy đột thấy có quái sự chẳng sai

Thế thuỷ mà thấy huyết hoả hiện bày, cho thấy rắng rết vô cớ ngoi vào sân. Thấy mộc ở thế Kim là sẽ có ga gáy báo: Song thân chẳng lành; Nếu có hai mộc thời có chim nhạn sa.

Thấy thuỷ ở Nam, hoẩ ở Bắc, đó là có cá giải quấy rầy.

Trung ương, Nam, Bắc, Đông, Tây. Kim, mộc, thuỷ, hoả hiện rầy tứ phương:

- Kim lồng Kim ở thế ấy rõ ràng: xem ra mất của bàng hoàng trong tâm.

- Thế Kinh sinh hoả chỉ đó là nồi đồng.

- Nếu Kim sinh mộc thời mất cày bừa.

- Kim có hoả ấy là mất tiền bạc.

- Kim Kim là giao kiếm về tay người rồi.

- Kim thổ là mất bát chén cùng nồi.

Cứ thư thế vị mà soi hay là, Mộc mà đới hoả ấy rõ ra ở bên, và tuỳ theo màu sắc mà luận ra tức thì. Thế mộc mà sinh hoả chi, luận rằng: vải lụa cùng tơ mất rồng.

Khảm bao lại thấy huyết hiện bày.

Ở thế giáp với cung tý, quẻ này là mất xiêm y!

Thuỷ, hoả, thổ, mộc ở đầu ngón

Ấy là: Phật pháp, lời truyền chẳng sai

ở cung giữa ngón mà thấy có kim lại hai bên tả Nam, hữu Bắc thấy có hoả bày thời đoán là: Đường niên hành binh và lại gặp chúa bán thiên.

Ở cung có thuỷ hiện làm lạ; Thổ sinh đoán là tam phủ rõ ràng; ở cung dưới của ngón tay mà thấy Kinh sinh, đoán là: Bị thiếu nữ yêu tinh làm rồng. Nếu mà thấy hoả ở cung giữa ngón tay, phải đoán: quan tướng của bản tỉnh đột nhập chẳng nhầm, nếu mà thấy thổ hiện bày, luận ra bản thổ phải tìm cho ra; nếu mộc tinh kà mộc tinh sa, nếu thuỷ sinh là: Hà bá và ngoại là phạm nhan./.

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®