tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem về mất của người nào lấy

Cập nhật : 05/07/2014
Phép xem về mất của người nào lấy

Phép xem về mất của người nào lấy

          - Ngón trong động là người trong nhà lấy

- Ngón ngoài động là người ngoài lấy

- Quẻ dương là quẻ: Càn, khảm, cấn, chấn

- Quẻ âm là quẻ: Tốn, ly, khôn, đoài

Nếu dương động là người nam giới lấy

Nếu âm động là người nữ giới lấy

Ngoài phát động mà thấy co rút rối lại là còn khả năng tìm được

- Ngón cái thấy co rút lại vào trong là bất lực, khó tìm thấy.

Nếu ngón trong dấu lại thì phải cẩn thận, phải mau mau nghiêm cấm cẩn thận cái của đó còn dấu ở trong nhà chưa kịp đưa ra ngoài.

Lại phải xem ở bát quái và mười hai địa chi; phải phân chia ra mà so sánh với ngũ hành mà phán đoán:

Như ngón cun mà chỏ vào đốt dưới nên gấp rút tìm sẽ thấy được.

Nếu ngón cun chỏ vào đốt trên thì tìm chẳng thấy.

Nếu ngón cun chỏ vào đốt giữa thì thong thả mà tìm chỗ cất dấu sẽ thấy

Nếu ngón cun chỉ vào ngón cái thì cứ trong nhà mà tìm, gia nhân lấy

Nếu cun chỉ trong thời tìm ở phương đông

Nếu chỉ ngoài thì tìm ở phương tây

Nếu chỉ vào cái thì tìm ở phương nam

Nếu chỉ không thì tìm ở phương bắc

và chỉ không thì tìm chẳng được

Quẻ nào như kim chi nam (ngón út) chỏ vào hướng cung: Cấn và chấn thì đoán là nam nhân trong nhà lấy trộm.

Nếu chỏ vào hướng tốn là nữ nhân trong nhà chẳng sai, manh tâm nào phải người ngoài lấy đâu.

Nếu chỏ vào khôn đoài thời nữ nhân ở ngoài vào lấy mà thôi.

Ở ngôi càn thấy động thì hẳn nam nhân bên ngoài vào lấy.

Trong và ngoài cùng động tương xâm là trong nhà có kẻ làm nội công cho kẻ gian tham vọng, tức thì phải xét cả trong lẫn ngoài cho mau.

- Chỏ trong chấn tốn còn gần, lâu gia sa trữ mau chân đi tìm.

- Chỏ càn chỏ khảm tuyệt tăm.

Chỏ không chỏ ngọ (cung ngọ) chớ tìm làm chi, chỉ mùi chỉ dậu thời đi.

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

Xem chân Gà(Giò Gà)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®