tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Năm hoang ốc

Cập nhật : 05/07/2014
ü Nhất cát ü Nhì Nghi ü Tam địa Sát ü Tứ tấn tài ü Ngũ thọ tử ü Lục hoang ốc Khi chọn trùng Nhất kiết, Nhị Nghi, Tứ tấn tài thì rất tốt còn gặp Tam địa sát, ngũ thọ tử và Lục hoang ốc thì rất xấu không nên xây dựng.

Tìm tránh năm hoang ốc

Muốn cất nhà trước tiên phải xem theo bàn tay này, mệnh danh là bàn tay hoang ốc.

Đây không lập thành nên xin dẫn cách xem rất dễ chứ không khó khăn gì cả.

Nó gồm 6 chữ như sau:

ü     Nhất cát

ü     Nhì Nghi

ü     Tam địa Sát

ü     Tứ tấn tài

ü     Ngũ thọ tử

ü     Lục hoang ốc

 Khi chọn trùng Nhất kiết, Nhị Nghi, Tứ tấn tài thì rất tốt còn gặp Tam địa sát, ngũ thọ tử và Lục hoang ốc thì rất xấu không nên xây dựng.

          Tam đại cát Tứ tấn tài

          Nhì nghi Ngũ thọ tử

          Nhất kiết Lục hoang ốc

Quý vị ngày 2 ngón tay trở và giữa ra trong số đó mỗi ngón có 3 đốt tay rồi quý vị khởi đầu như vậy.

 Thí dụ người ta muốn cất nhà là 22 thì đếm 10 (ở nhất kiết) 0 - 20, (ở chữ nhì nghi) - 21 (ở chữ tam địa sát) - 22 (ở chữ tấn tài). Như vậy người 22 tuổi được năm (tứ tấn tài) cất nhà rất tốt.

Ngoài 40 tuổi cũng đếm y như vậy có điều 1 đốt tay đếm thêm 10 tuổi, 41 và 22 tuổi đều có 4 đốt như nhau. Khi người 41 tuổi thì đếm lên 1 đốt tức là trùng chỗ Ngũ thọ tử không cất nhà được.

          Khởi từ một đốt đếm đi

          Tuổi chục tuổi lẻ cứ y đếm vòng

Cách này nam, nữ đều xem chung và đếm theo chiều thuận của bàn tay trái.

Nghĩa là cứ đếm 10, 20, 30 ... rồi tới tuổi lẻ, thì đếm 31, 32, 33 ... đếm vòng sáu đốt tay tới năm đúng tuổi người đó (người xem ngày cất nhà) thì dừng lại rồi xem đúng vào nhất khiết hay nhị nghi .v.v...

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®