tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 8 : Coi 12 giờ sanh chia ra 36 giờ sang hèn

Cập nhật : 05/07/2014
Giữa giờ Tuất Khắc cha : anh em thân tộc khó nhờ, vợ chồng không hoà, con đầu lòng khó nuôi, thuở nhỏ không đậu tài, đến 42 tuổi làm ăn phát đạt, cảnh muộn khá thêm, ăn nói không chừng.
 Số 8 : Coi 12 giờ sanh chia ra 36 giờ sang hèn

Tìm coi giờ sanh thì phải lật trang số 4 kiếm tháng sanh, kiếm  giờ sanh rồi mới coi đặng . Đây 1 giờ chia làm 3: đầu giờ, giữa giờ , sau giờ vận số khác  nhau.

Luận  số 36 giờ

Đầu   giờ  

Khắc mẹ : Làm người tánh lẹ làng, vợ chồng khc đời thứ nhất,  khắc con đầu lòng, anh em không  hoà, tuổi nhỏ làm ăn không  khá, tuổi lớn về sau làm ăn khá.

Giữa giờ  


 

Cha mẹ song toàn, làm người vui vẻ, ăn mặc không  thiếu,  anh em đều phận,  sanh con đặng nhiều, đi khác  xứ làm ăn khá,  số quyền chức.

 

 

Sau giờ  

Khắc cha : tính rộng rãi, anh em không khá, sanh con khó dạy,  thuở nhỏ cực khổ, làm việc gì đầu không  đuôi. Số theo quê vợ xa cha mẹ.

Đầu giờ Sửu

Cha mẹ song toàn, tuổi trẻ làm ăn trung bình , 20 tuổi phất lên làm ăn phát đạt, tánh thông minh, gần người sang trọng, chức phận, anh em khá, hào con tốt.

Gia giờ Su

Khắc cha : việc ăn mặc trung bình, tánh ý công bình, đến 36 tuổi phát tài, anh em không hoà,  bà con bản lãng, đi xứ khác,  hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp.

Sau giờ Sửu

Khắc mẹ : tuổi nhỏ chịu tâm khổ, làm việc lớn ra nhỏ, không nhờ anh em, hào con phát đạt khá, đến 40 tuổi làm ăn thịnh vượng, lớn tuổi khá thêm,  tay nghề nghiệp  làm ăn.

Đầu giờ Dần

Khắc cha : số gần người sang trọng , việc hung hoá hiền,  tuổi nhỏ cực  khổ , 37 tuổi phất lên làm ăn khá , cốt nhục  bảng lãng , nhờ con nuôi lúc tuổi già

Giữa   giờ Dần

Cha mẹ đặng song toàn , tánh người siêng năng , ăn mặc không  thiếu , anh em khá,   con

2, 3 đứa tánh tốt, văn chương giỏi, sự nghiệp  nên.

Sau giờ Dần

Khắc mẹ : không  nhờ anh em, con đầu lòng khó nuôi, tuổi nhỏ phiêu  lưu cực khổ. Đến 36 tuổi phát tài, làm ăn khá, làm việc hay tính tới tính lui, thường đau ốm bệnh tật.

Đầu giờ Mẹo

Khắc mẹ : làm việc trước sau không,  không nhờ anh em, tuổi nhỏ bôn ba, lặn lội, cực trí, số khắc  con, con không chừng , việc  ăn mặt  tuỳ thời thời không .

Giữa giờ Mẹo

Cha mẹ song toàn, trai sang , gái trọng  , quí nhơn yêu chuộng , gái ít chồng , anh em khá, con nhiều  ăn mặc không  thiếu,  sự nghiệp  kinh vinh cốt nhục  hoà, chức  phận.

Sau giờ Mẹo

Khắc cha : thuở nhỏ bôn ba, lao khổ, không  nhờ anh em, đến 36 tuổi sắp lên dễ làm ăn, chừng  ấy mới ít đi, lập sự nghiệp  đặng vững bền.

Đầu giờ Thìn

Cha mẹ song toàn, tánh ý  mau lẹ, anh em khá, con đầu lòng nuôi không  đặng , cốt nhục bất hoà, tánh hiền  từ, tay nghề nghiệp  làm ăn , thuở nhỏ bình thường, đến 12 tuổi phát tài.

Giữa giờ Thìn

Khắc cha : làm người tánh công  bình, lẹ làng, quí nhơn hay giúp đỡ,  xa xứ lập nên sự nghiệp, tuổi trẻ khó nên 44 tuổi làm ăn phát đạt,  anh em không hợp ý

Sau giờ Thìn

Khắc mẹ : tánh thông minh, làm ăn thịnh  vượng,  hào con tốt, anh em làm ăn kha,  số có chức phận, phước lộc, hưởng đầy đu, danh tiếng, sang rtọng, một đời đặng thảnh thơi


 

Đầu giờ Tỵ

Khắc mẹ : lộc ăn mặc  anh em không đặng nhờ, con đầu lòng khó nuôi, khắc hào chồng vợ, tuổi nhỏ bôn ba đi nhiều xứ , đến lớn làm ăn phát  đạt,   chức phận, sự nghiệp

 

 

Giữa giờ Tỵ

Cha mẹ song toàn, gần người sang trọng, ăn mặc đầy đủ, anh em làm đặng  nên, hào con đặng  giàu   công  danh. Tánh hạnh  khẳng  khái, làm ăn khá, đi xứ lập nên.

Sau giờ Tỵ

Khắc cha : số gần người sang trọng,  làm ăn khi thành khi bại không chừng, tình anh em lạt lẽo, khó nuôi con, vợ chồng  lôi thôi, tuổi nhỏ số lưu lạc cực khổ, lớn tuổi làm ăn phát đạt.

Đầu giờ Ngọ

Cha mẹ song toàn, làm người tính tình lợi hại, gần người sang, anh em hoà, hai ba dòng con, ăn mặc không  thiếu,  số chức   quyền, vận số hưng vượng.

Giữa giờ Ngọ

Khắc mẹ :tính người lẹ làng, không nhờ anh em, con đầu lòng khó nuôi, tánh thông minh , lanh lợi, tuổi nhỏ cực khổ, đến lớn tuổi làm ăn phát đạt,  đến cảnh già cũng trở lại cực khổ.

Đầu giờ Mùi

Cha mẹ song toàn, số đặng  gần người  sang , trọn  đời yên vui, anh em hợp ý  , số chức trọng, gái thì quyền đặng sang trọng  dễ làm ăn, sự nghiệp  kinh vinh.

Giữa  giờ Mùi

Khắc cha : tính khí rộng  rãi quí nhơn thương, đặng  nhờ anh em, thuở  nhỏ làm ăn bình thường, lo lường lặng lội cực trí, vợ chồng  khắc đời thứ nhất, khắc con, lớn tuổi làm ăn khá.

Sau giờ Mùi

Khắc mẹ : quí nhơn hay yêu chuộng , ăn mặc bình thường,  tuổi nhỏ làm ăn khi khi nên, tuổi trẻ cực khổ , anh em không hoà, sanh con cứng cỏi, lớn tuổi làm ăn khá hơn thời tuổi trẻ.

Đầu giờ Thân

Cha mẹ song toàn tính thông minh gần người quí thế, nghề văn, nghiệp điều thông,  bà con quyền tước, anh em làm ăn khá hào con, dễ làm ăn, số ruộng  đất, dễ lập gia đình.

Giữa giờ Thân

Khắc cha : con không hoà, anh em không  nhờ, bôn ba cực  khổ,   vợ chồng  sớm,  đời không đặng vợ muộn tốt làm ăn xa xứ khá,  lập tại xứ cha mẹ không khá.

Sau giờ Thân

Khắc mẹ : nhơn tình cốt nhục  lạnh  lẽo , thuở nhỏ cực khổ, hình vóc ốm yếu,  hào con lôi thôi, đến 30 tuổi vận thời mới bình, đến 40 tuổi làm ăn mới phát đạt

Đầu giờ Dậu

Cha mẹ song toàn , đời sang trọng  văn đều thông, anh em phân cách, hào con ít, tài lợi khá, nhà cửa tốt , quyền  tước, tâm tánh tốt.

Giữa giờ Dậu

Khắc cha : tính rộng rãi, anh em bất hoà, con đầu lòng khó nuôi, thuở nhỏ làm ăn không hạp thời, trai khắc vợ, gái khắc chồng,  đi khác  xứ không chỗ cũ.

Sau giờ Dậu


 

Khắc mẹ : việc ăn mặc bình thường,  không nhờ anh em, thuở nhỏ khổ tâm, đến 37 tuổi trở lên thì phát tài, vợ chồng khắc nhau, trai thì chậm  trễ, gái thì dâm loạn,  thất hào con.

Đầu giờ Tuất

Khắc mẹ : tính mau lẹ, lòng hiền lành, không nhờ anh em, làm việc đều  có quyền,  tuổi thuở nhỏ bình thường, cực khổ đến 37 tuổi sắp lên làm ăn phát  đạt,  người   quí nhơn giúp đỡ.

Giữa giờ Tuất

Khắc cha : anh em thân tộc khó nhờ, vợ chồng không hoà, con đầu lòng khó nuôi, thuở nhỏ không đậu tài, đến 42 tuổi làm ăn phát đạt,  cảnh muộn  khá thêm,  ăn nói không  chừng.

Sau giờ Tuất

Cha mẹ song toàn tính mau lẹ, văn đều thông,   con anh em đều  khá nghệ  học  tinh xảo, vợ chồng bền lâu, số   xa xứ mới đặng.

Đầu giờ Hợi

Cha mẹ song toàn tính thông minh, mau lẹ, thân tộc anh em hoà thuận,  sanh con quyền tước, lớn tuổi sự nghiệp đặng nên, mưu kế công  bình.

Sau giờ Hợi

Khắc của : tánh nóng  ý hiền , con anh em không hạp ý, thuở  nhỏ cực  khổ,  trai 2 đời vợ, gái 3 đời chồng,  lớn tuổi khá hơn nhỏ, việc làm ăn rất nhọc  ý.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®