tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Mười hai tháng dựng Địa chi

Cập nhật : 05/07/2014
Năm thì lấy hai chữ đầu Can, Chi mà đặt khởi từ năm Giáp tý, rồi cũng chuyển lần đi, cứ 10 năm là một giáp, nghĩa là trải suốt 10 can, qua năm 11 là Giáp tuất

 Mười hai tháng dựng Địa chi

Nước Trung Hoa từ đời vua Phụ Hy mới làm lịch, phân vòng trời đất làm 12 phía, lấy 12 địa chi phối với 10 thiên can mà đặt tên phía, định một năm 12 tháng, cứ tlợn cán sao Bắc Đẩu chuyển lần, hễ dựng vào mỗi phía một tháng bắt đầu từ phía Dần như sau.

Tháng giêng dựng phía Dần; tháng hai dựng phía Mão; tháng ba dựng phía Thìn; tháng tư dựng phía Tỵ; tháng năm dựng phía Ngọ; tháng sáu dựng phía Mùi; tháng bảy dựng phía Thân; tháng tám dựng phía Dậu; tháng chín dựng phía Tuất; tháng mười dựng phía Hợi; tháng mười một dựng phía Tý; tháng mười hai dựng phía Sửu.

Còn phối với 10 thiên can thì bắt đầu kể từ tháng Giáp dần, rồi chuyển lần đi tới tháng 11 là Giáp tý, tháng 12 là Ất sửu, qua tháng giêng năm sau là Bính dần ...

Năm thì lấy hai chữ đầu Can, Chi mà đặt khởi từ năm Giáp tý, rồi cũng chuyển lần đi, cứ 10 năm là một giáp, nghĩa là trải suốt 10 can, qua năm 11 là Giáp tuất; trải qua 6 giáp tới năm 60 là Quý hợi, thì qua năm 61 lại là Giáp tý (lịch Trung Hoa và lịch Việt Nam ta ngày nay đều tlợn khoảng ấy).

 

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®