Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem ngày giờ sống chết Xem ngày giờ sống chết

Phàm trọng đoán nhật, cấp đoán thời, tiêm trọng đoán nguyệt Bệnh trọng đoán nhật, cơ nguy đoán giờ, việc qua được thì sống

Xem thêm ...
Xem bệnh phát thế nào Xem bệnh phát thế nào

Cảnh: Tiên phát lao tuyền, hậu truyền hư kinh ü Tử: Tiênphát khi thổ, hậu truyền trầm trọng ü Kinh: Tiên phát thấp nhiệt, hậu truyền phong đa ü Khai: Tiên phát sinh thương, hậu truyền cấp nhiệt

Xem thêm ...
Xem tại sao hồi hộp Xem tại sao hồi hộp

Sinh hữu quân sư Ø Thương: Thế tủ hang khốc Ø Đổ: Tâm hãi ninh cơ sự Ø Cảnh: Quan sự đại khốc

Xem thêm ...
Xem đơn thư khiếu kiện gì Xem đơn thư khiếu kiện gì

Thương: Thương mãi đơn trạng Ø Đổ: Hôn nhân đơn trạng Ø Cảnh: Thất vật tịnh thơ đơn trạng Ø Tử: Ấu đã đơn trạng

Xem thêm ...
Xem người đi khi nào về Xem người đi khi nào về

Thương: Hữu bệnh dĩ quy Ø Đổ: Hữu trở bán lộ Ø Cảnh: Dục chi hữu tín – Ø Tử: Hữu trở tang bệnh Ø Kinh: Khẩu thật sự dĩ quy

Xem thêm ...
Xem người đi Xem người đi

Sinh: Tốc quy ứng tiền, sửu dần nhật chi Ø Thương: Tồn trở ứng hậu, mão dậu nhật chi Ø Đổ: Tương chi ứng hầu, thìn tỵ nhật Ø Cảnh: Tốc chi ứng hầu, tỵ ngọ nhật

Xem thêm ...
Phép đoán xem Phép đoán xem

Tý Sửu hợp Ø Dần Hợi hợp Ø Mão Tuất hợp Ø Thìn dần hợp Ø Tỵ Thân hợp Ø Ngọ Mùi hợp nhau.

Xem thêm ...
Xem vượng tướng tử tù hưu Xem vượng tướng tử tù hưu

Phàm các việc ứng nhanh chậm xem ngày chiếm với mùa được tướng nhanh, hưu tù chậm. Ø Ví như mùa Xuân quẻ xem ngày Dần hay Mão thuộc mộc vượng, nếu là: ngày Tỵ hay Ngọ thuộc Hoả tướng Xuân: Chánh, nhị ngoạt: Mộc vượng, Hoả tướng, Thuỷ hưu, kim tù thổ tử Hạ: Tứ ngũ ngoạt: Hoả vượng, thổ tướng, Mộc hưu, Thuỷ tù, kim tử

Xem thêm ...
Đoán quẻ Đoán quẻ

Không vong thời: Giáp kỷ Nhật: Thân, Dậu thời. Ø Ất canh nhật: Ngọ, Mùi thời, Bính tân nhật: Thìn, Tỵ thời. Ø Đinh nhâm nhật: Dần, Mão thời, Mậu quý nhật: Tý, Sửu thời.

Xem thêm ...
Xem đến nhà có gặp chủ không? Xem đến nhà có gặp chủ không?

Cảnh: Chủ khứ du thỉ quy Ø Tử: Chủ đương ưu sự Ø Kinh: Tại gia Ø Khai: Tại gia trú khứ, quy bất thật.

Xem thêm ...
Xem đi đường gặp ai? Xem đi đường gặp ai?

Sinh: Ngộ thiếu nam chấp mộc vật. Ø Tử: Ngộ thiếu nữ, quả phụ. Ø Thương: Ngộ nam nhân cao đại. Ø Kinh: Ngộ lão bà khốc khấp.

Xem thêm ...
Xem vay mượn được không? Xem vay mượn được không?

Cảnh: Đắc thuỷ vật Ø Tử: Bất đắc Ø Kinh: Bất đắc Ø Khai: Đắc kim vật.

Xem thêm ...
Xem xuất hành cát hung Xem xuất hành cát hung

Cảnh: Thân xả kỷ hành lục bệnh Ø Tử: Hành lục hữu khốc, hành thuỷ trầm thoàng Ø Kinh: Hành lục hỷ (đường bộ vui) Tây Nam thất tài

Xem thêm ...
Xem khách đến cầu việc gì? Xem khách đến cầu việc gì?

Thương Cầu hoa quả hoặc tế sự. Ø Đổ: Cầu điền thổ hoặc mãi mại Ø Cảnh: Cầu văn thư hoặc châu báu Hưư: Vấn tiền hoặc hoa quả - Sanh: Cầu đợc hoặc vấn sự - Thương Cầu hoa quả hoặc tế sự

Xem thêm ...
Xem cầu công danh thế nào? Xem cầu công danh thế nào?

Cảnh: Thiên đắc Ø Tử: Bất thành Ø Kinh: Trà thành Ø Khai: Công thành danh toại.

Xem thêm ...
Xem qua biển bình an không? Xem qua biển bình an không?

Cảnh: Quá vong thục phong – Ø Tử: Bát khả quái Ø Kinh: Tiền cát khu hung Ø Khai: Đại cát.

Xem thêm ...
Xem gia đạo&bản mệnh Xem gia đạo&bản mệnh

Cảnh: Bình an Ø Tử: Tật bệnh, trù quan lại Ø Kinh: ữu quan sự thế thái Ø Khai: Bình tân tại.

Xem thêm ...
Xem chỗ ở tốt xấu? Xem chỗ ở tốt xấu?

Sinh: Thê thái, động thổ Ø Tử: Tật bệnh, tụng sự Ø Thương: Gia trạch động thổ mộc thần Ø Kinh: Quan sự, thê bệnh

Xem thêm ...
Xem cha mẹ bình an chăng? Xem cha mẹ bình an chăng?

Thương: Phụ mẫu hữu lý Ø Đổ: Phụ mẫu song toàn Ø Cảnh: Phu mẫu hữu lộc Ø Tử: Phụ mẫu thương vong –

Xem thêm ...
Xem vợ chồng thế nào? Xem vợ chồng thế nào?

Thương: Tam đại hiệp cánh hậu cô lập Ø Đổ: Nhất đại bất chính Ø Cảnh: Bình an phước lộc nhị đại cách Ø Tử: Tứ đại tử cô lập

Xem thêm ...
Xem anh em trai gái mấy người? Xem anh em trai gái mấy người?

Đổ: Tam nam, ngũ nữ Ø Kiển: Lục nam thất nữ Ø Tử: Độc lập nhất nhân Ø Kinh: Tồn thị nhân

Xem thêm ...
Xem trong năm thế nào? Xem trong năm thế nào?

Thương: Thương đại nhân Ø Đổ: Thiên hạ kinh ưu Ø Kiểu: Thái bình Ø Tử: Thiên hạ tật bệnh

Xem thêm ...
Xem đơn từ nên chăng? Xem đơn từ nên chăng?

Hưu: Trì vị thành Ø Sinh: Tốc thành Ø Thương: Ưu kinh vị thành Ø Đổ: Tự vị thành

Xem thêm ...
Xem tin thật giả? Xem tin thật giả?

Sinh: Thật tin Ø Thương: Trá tin Ø Đổ: Bán hư bán thật tín Ø Kiểu: Thật tin

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®