tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

91. 7 Thuật Thái Ất,92. Thuật Một: Đến bến hỏi Đạo.

Cập nhật : 05/07/2014
Giả như ngày Giáp Tý, nước địch khởi binh. Lấy Lã Thân trên Tý, thấy Đại Thần tới Mão là năm phá địch, tháng, ngày, giờ cũng tính vậy.

91. 7 Thuật Thái Ất

 

Kinh nói: Thái Ất Thuật, Tiên Huyền Nữ truyền cho Hoàng Đếmà Phong hậu đem diễn ra để phá Xuy Vưu. Thuật đã dựng. Khuyên người làm tướng, hành binh không nên bỏ qua. Cần Thượng xét hỏi được đến chỗ thực Mới làm, cho nên vậy.

 

92. Thuật Một: Đến bến hỏi Đạo.

 

Phép lấy Lã Thân đặt trên Chi năm, địch Khởi, xem Đại Thần lâm đến đất nào,

đó là năm Phá Địch.

 Lại lấy Lã Thân đặt trên năm Phá Địch, xem Đại Thần đến đâu, đó là tháng Phá

Địch. Ngày và giờ đều phỏng theo như thế.

Ví năm Phá Địch Khởi, Thái Ất tắc ở cửa Đóng (tại cửa Đổ Kiển) thì năm nay phá địch. Lại lấy Lã Thân trên cung Thái Ất. Đại thần rơi vào cung Đại Tướng thì Đại Tướng  vong, rơi  vào cung Tham  Tướng  thì Tham  Tướng vong,  tiện  lấy  Vượng Tướng sinh khắc (Mạnh Khá sống đuổi) mà suy có thể được . Giả như ngày Giáp Tý, nước địch khởi binh. Lấy Lã Thân trên Tý, thấy Đại Thần tới Mão là năm phá địch, tháng, ngày, giờ cũng tính vậy.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®