tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Nguyên,kỵ,cừu thần

Cập nhật : 05/07/2014
Phàm chiếm quái yếu tri, nguyên thần tiên kháo dụng thần, hà hào Sinh dụng thần chi hào, tức thị nguyên thần giả, như dung thần

LUẬN VỀ NGUYÊN KỴ CỬU THẦN

          Phàm chiếm quái yếu tri, nguyên thần tiên kháo dụng thần, hà hào Sinh dụng thần chi hào, tức thị nguyên thần giả, như dung thần, tuần không nguyệt phá suy nhược hộăc phục tàn bất hiện, đắc nguyên thần đồng lai Sinh khắc chi, hoặc nhật thần nguyệt kiên tác nguyên thần Sinh chỉ, tất đãi dụng hào xuất tuần xuất phá đắc bệnh, trực nhất sở cầu tất toại hỉ, nưh dụng thần vượng tướng, nguyên thần hưu tù bất động, hoặc động nhi biến mộ tuyệt, biến khắc, biến phá, biến thôi, hoặc bị nhật thần nguyệt kiên khắc chế giai bất năng Sinh dụng thần, thị nguyên thần căn đời bi thương hỉ, thị bất vi vào tích nhi thân hữu tổn giả.

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®