tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem thuốc chữa bệnh

Cập nhật : 05/07/2014
Phàm chiếm y dược là thuốc, dĩ tử tôn hào dược, dĩ ứng hào y Sinh, như tử tôn hào thọ thương, hoặc mộ tuyệt hoặc quan hào Sinh vượng thị dược bất đối chứng tất bất năng khứ bệnh

CHIẾM Y SINH Y DƯỢC

Phàm chiếm y dược là thuốc, dĩ tử tôn hào dược, dĩ ứng hào y Sinh, như tử tôn hào thọ thương, hoặc mộ tuyệt hoặc quan hào Sinh vượng thị dược bất đối chứng tất bất năng khứ bệnh như ứng hào tuần không xuất bất lại y Sinh, phi tha dụng dược vào hiệu chiếm dược yêu quỉ hào an tịnh vào khí nhược ngộ phát động tuy hữu diệu dược thời nan dĩ thủ hiệu , đài quan nghỉ mộ tuyệt nhật dụng dược phương năng hữu công, quỉ đới nhật thần động xuất quái trung gỉa, tất thịi mục hạ bạo bệnh giả nhật thần tuy quan hào bất hiện quái trung tắc bất nhiên khả ngôn kỳ bệnh nhãn hạ Chính xí tất tu, quá thử phương khả dụng dược, ứng trì thái tuế tất thị thể y đai nhật nguyệt tất quan y đắc nhật nguyệt lâm tử tôn dụng dược thần hiệu, ứng lâm tử tôn nào chuyên môn y sĩ khả trái chi, thế hạ quỉ phục tự chiếm bệnh quỉ phục thê hạ hoặc chiếm tha nhân bệnh ngộ quỉ phục dụng hào hạ kỳ bệnh bất nặng đoán căn, nhật hậu khủng tái phát giả, chủ tượng nhượng hựu tù mộ tuyệt, hoặc biến nhập mộ tuyệt táii hữu khắc thượng giả, tuy lương y bất năng cứu giả, phụ hào phát động, tử tôn thọ thương dược bất tất hiệu, nhược đắc tử tôn hữu khí nhật thần động hào khắc phụ tu đa phục dược hữu công.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®