tư vấn bao la vạn sự

Tứ trụ

Quy luật sinh mệnh của con người

Cập nhật : 05/07/2014
Quy luật sinh mệnh của con người

 

Töø xöa y hoïc vaø dòch hoïc ñaõ thoâng thöông laïi vôùi nhau. “ Noäi kinh” cuûa Trung y vaø “Chu dòch” ñeàu cho raèng: vuõ truï laø vónh haèng. Vaän ñoäng saûn sinh ra sinh meänh. Vaän ñoäng laø vónh haèng. Vaän ñoàn saûn sinh ra sinh meänh. Vaän ñoäng laø vónh haèng. Vaän ñoäng saûn sinh ra sinh meänh. Vaän ñoäng ngöøng thì sinh meänh cuõng keát thuùc. Ñoù laø yù nghóa quan troïng cuûa theá giôùi quan vaïn vaät laø moät chænh theå , caân baèng trong vaän ñoäng. Noùi moät theå thoáng nhaát coù nghóa laø beân trong vaø beân ngoaøi cô theå lieân quan vôùi nhau, thoáng nhaát vôùi nhau; noùi vaän ñoäng laø chæ söï bieán hoùa, thay ñoåi; noùi caân baèng laø chæ giöõa caùc noäi taïng phuû trong cô theå , giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng ñeàu phaûi ñaûm baûo söï caân baèng nhaát ñònh.

Khí aâm döông, nguõ haønh maø giôø sinh thuï ñaéc ñöôïc chính laø möùc ñoä phaân löôïng vaø tính chaát : kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå ñöôïc bieåu thò baèng caùc chi. Can chi cuûa naêm thaùng ngaøy giôø sinh ñaïi bieåu cho aâm döông, nguõ haønh ñeå töôïng tröng moâ hình vaø phaûn aùnh keát caáu noäi boä trong cô theå. Cô theå coù caân baèng ñöôïc vôùi moâi tröôøng xung quanh hay khoâng seõ laø caên cöù ñeå giaûi thích vì sao caùc taïng phuû trong moät ngöôøi ra ñôøi cuøng moät luùc, nhöng coù caùi bò beänh, coøn nhöõng caùi khaùc laïi khoâng ; ñoàng thôøi cuõng caét nghóa ñöôïc nguyeân nhaân vì sao moïi ngöôøi ñeàu soáng treân traùi ñaát, nhöng ngöôøi naøy giaøu sang, coøn ngöôøi kia laïi ngheøo heøn. Duy trì söï caân baèng cuûa aâm döông, nguõ haønh laø khaâu quan troïng cuûa chöùc naêng sinh meänh. “Aâm döông bình oån, gaén boù thì tinh thaàn coøn, aâm döông taùch rôøi nhau thì tinh thaàn heát”.

DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa Trang 9

Trung y cho raèng beänh taät phaùt sinh laø do söï ñieàu hoøa aâm döông cuûa caùc taïng phuû bò phaù hoaïi. Saùch “Toá vaán, chí chaân yeáu ñaïi luaän” noùi: uoán naén, ñieàu chænh aâm döông khi thònh quaù hay suy quaù seõ ñaït ñöôïc muïc ñích ñieàu hoøa aâm döông. Döï ñoaùn meänh vaän cho con ngöôøi cuõng mang muïc ñích nhö theá. Döï ñoaùn vaø ñeà phoøng beänh taät chæ laø moät maët cuûa vaán ñeà. Trong vuõ truï, bao goàm caû con ngöôøi ñeàu vaän ñoàn theo quy luaät phoå bieán, tuaàn hoaøn theo voøng troøn. Nhöng ñoù khoâng phaûi laø söï laëp laïi ñôn giaûn maø laø tuaàn hoøan theo moät caáp ñoä cao hôn. Söï vaän ñoäng thaêng giaùng cuûa caùc khí nguõ haønh, aâm döông trong ciö theå, söï tuaàn hoaøn cuûa caùc kinh laïc, tuaàn hoaøn cuûa caùc doanh veä theo Trung y ñeàu laø söï tuaàn hoaøn theo quy luaät voøng troøn treân traùi ñaát, trong vuõ truï ñeàu lieân quan vôùi nhau. Ñieàu ñoù chöùng toû vuõ truï vaø con ngöôøi laø moät chænh theå lieân quan maät thieát vôùi nhau. So vôùi vuõ truï to lôùn thì con ngöôøi chæ laø moät heä thoáng nhoû, chòu aûnh höôûng to lôùn cuûa theá giôùi töï nhieân.

Chieâm boác chuù troïng khaùch quan, nhaán maïnh caùt hung. Hoïa phuùc cuûa con ngöôøi laø do aûnh höôûng cuûa hoaøn caûnh khaùch quan, bao goàm söï raøng buoäc cuûa thôøi gian, khoâng gian vaø caùc ñieàu kieän cuï theå khaùc. Tìm ra ñöôïc ñieåm maát caân baèng cuûa khí baåm sinh giôø sinh laø nhieäm vuï cuûa döï ñoaùn. Gioáng nhö muoán ñoaùn meänh ñaàu tieân cuõng phaûi tìm ra caên nguyeân beänh, muoán ñoaùn meänh ñaàu tieân cuõng phaûi tìm ra caên nguyeân hoïa phuùc cuûa meänh. Caên nguyeân naøy khoâng nhöõng phuï thuoäc vaøo söï bieán ñoåi naêm khí aâm döông trong vuõ truï gaây ra lôïi, haïi cho mình theå hieän ôû söùc khoeû toát hay xaáu, maø coøn phaûn aûnh mình rôi vaøo hoaøn caûnh töï nhieân, xaõ hoäi toát hay xaáu, thaäm chí coøn aûnh höôûng ñeán caùc thaønh vieân trong gia ñình. Duøng can chi ñaïi bieåu cho aâm döông, nguõ haønh vaø möôøi thaàn, töôïng tröng cho caùc toå hôïp khí baåm sinh trong, ñuïc cuûa caù nhaân, qua tính toaùn vaø caân baèng theo quy luaät ñeå nhaän bieát ñöôïc söï phuù quyù, thoï yeåu taøng aån trong ñoù, ñoù chính laø söï phaûn aùng ra meänh.

Thoâng qua quaù trình thuaän, nghòch cuûa cuoäc ñôøi, chæ ra moái quan heä giöõa hoaøn caûnh soáng caù nhaân vôùi söï bieán ñoåi cuûa vuõ truï coù caân baèng hay khoâng, phaûn aùnh ñöôïc caùt hung, hoïa phuùc cuûa töøng giai ñoaïn cuï theå, ñoù chính laø phaûn aùnh ra vaän. Nguõ haønh ñaày ñuû, sinh khaéc vöôïng suy hôïp lyù, ñoù laø meänh toát. Nguõ haønh leäch nhieàu hoaëc coù beänh, neáu trong meänh coù thuoác töùc laø caùc vaän coù söï nhaát trí vôùi tuaàn hoaøn bieán hoùa cuûa vuõ truï thì meänh ñoù coù cöùu, cuõng ñöôïc xem laø meänh toát. Ngöôïc laïi trong meänh nguõ haønh thieân khoâ (töùc trong töù truï caùc toå hôïp xaáu nhieàu hôn toå hôïp toát), maát caân baèng nhieàu laïi khoâng coù thuoác cöùu, caùc vaän luoân ngöôïc laïi vôùi khoù tuaàn hoaøn cuûa vuõ truï, ñeå tìm ñöôïc söï yeân oån trong theá giôùi bieán ñoåi naøy. Döï ñoaùn meänh vaän laø söï toång keát kinh nghieäm veà quy luaät sinh meänh cuaå nhaân daân Trung Quoác, laø moät trong nhöõng maûng vaên hoùa coå ñieån öu tuù nhaát. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi haäu theá khoâng nhöõng caàn thöøa di saûn vaên hoùa öu tuù ñoù maø coøn neân phaùt trieån hôn nöõa.

Caùch ñaây khoâng laâu, toâi ñoïc ñöôïc ñieàu naøy trong moät cuoán saùch : “ Treân theá giôùi naøy coù raát nhieàu vaät kyø laï vaø nhöõng caâu ñoá khoâng giaûi thích ñöôïc, ñoù laø söï thaät toàn taïi moät caùch khaùch quan...Nhöõng quaùi dò ñoù ñaõ ñoàng haønh cuøng vôùi lòch söû nhaän thöùc cuûa nhaân loaïi, noù nhö coù duyeân gaén lieàn vôùi khoa hoïc. Chæ khi chaân töôùng töøng söï vieäc ñöôïc khoa hoïc laàn löôït phaùt hieän thì môùi khieán cho vieäc ñoù daàn daàn thoaùt khoûi maøu saéc thaàn bí, ñoùng vai troø thuùc ñaåy nhaân loaïi tieán leân.”. Ñoù laø cuoán saùch nhoû giaûi phaåu meâ tín. Toaøn saùch ñeàu baøn veà nhöõng vaán ñeà ñeán nay theá giôùi coøn ñang nghieân cöùu vaø chaéc coøn tranh luaän maõi chöa döøng. Cuoán saùch giôùi thieäu

DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa Trang 10

nhöõng hieän töôïng khoâng giaûi thích noåi vaø theá giôùi sieâu thöïc. Taùc giaû ñaõ boû nhieàu coâng söùc söu taäp nhöõng tö lieäu coù theå ñöôïc veà caùc keát luaän phuû ñònh vaø nhöõng “söï thaät”, laáy ñoù laøm choã döïa ñeå chöùng minh baûn thaân taùc giaû laø ngöôøi duy vaät chaân chính.

Cho maõi ñeán khi ñoïc ñeán lôøi keát cuoán saùch, toâi môùi tìm thaáy ñoaïn vaên ñöôïc trích ôû treân. Ñoù môùi laø lôøi noùi thaät. Ñaõ daønh thöøa nhaän raèng, treân theá giôùi naøy coù raát nhieàu söï vaät kyø laï vaø nhieàu caâu ñoá khoâng giaûi noåi laø moät söï thaät khaùch quan thì haø taát phaûi bòt kín khoâng cho moïi ngöôøi ñi khaùm phaù nhöõng hieän töôïng kyø laï ñoù laøm gì. Nhieàu ngöôøi thöôùng ñoùng vai voâ thaàn, laø ngöôøi duy vaät nhöng laïi khoâng chòu thöøa nhaän nhöõng ñieàu troâng thaáy, theá thì laøm sao coù theå tin ñöôïc laø hoï noùi thaät. Coù phaûi phuû ñònh nhöõng caâu noùi naøy thì “vaán ñeà” seõ khoâng coøn nöõa khoâng? Khí aâm döông nguõ haønh khoâng ño löôøng ñöôïc, khoâng thaáy ñöôïc thì ngöôøi ta khoâng thôû nöõa chaêng? Khoâng bieát löông thöïc laø hôïp chaát cuûa cacbon vaø nöôùc thì ngöôøi ta khoâng aên nöõa chaêng? Ñaõ ñaønh laø döï ñoaùn hoïc cuûa Trung Quoác coù nhieàu phaùi vaø thuaät soá raát phöùc taïp thì vì sao laïi khoâng boû coâng phu nghieân cöùu noù, ñem nhöõng trí tueä naøy keát tinh laïi ñeå taïo ra haïnh phuùc cho xaõ hoäi, giuùp moïi ngöôøi höôùng ñeán caùi toát, traùnh xa caùi ruûi. Thuaät soá Trung Quoác laø moät boä phaän vaên hoùa thaàn bí phöông Ñoâng maø vaên minh phöông Taây ñang höôùng tôùi. Raát nhieàu caâu ñoá treân theá giôùi ñöôïc giaûi thích nhôø thuaät soá ñoù.

Cuøng vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa hieän ñaïi hoùa, ngaøy nay tuy ñaõ cheá taïo ñöôïc veä tinh, raña, v.v.. , ñuû caùc loaïi maùy tieân tieán vaø kyõ thuaät ño löôøng, ñieàu khieån töø xa, nhöng cuõng chæ laø nhöõng coâng cuï naëng veà vaät lyù. Khoa hoïc ngaøy nay chöa phaùt trieån ñeán möùc caûm truyeàn ñöôïc giöõa sinh vaät vaø vaät lyù, do ñoù naêng löïc döï ñoaùn coøn bò haïn cheá. Theá giôùi ngaøy nay vöøa phaûi öùng duïng nhöõng kyõ thuaät tieân tieán nhaát, nhöng cuõng khoâng theå xem nheï nhöõng phöông phaùp coå. Coù nhöõng vaán ñeà coù theå maùy ño hieän ñaïi chöa ño ñöôïc nhöng duøng phöông phaùp coå thì laïi thaønh coâng, vì ngaøy xöa khoâng coù maùy moùc tieân tieán ñeå maø döï ñoaùn, neân môùi böùc ngöôøi ta phaûi coù ñuû caùc daïng baûn lónh döï ñoaùn,trong ñoù bao goàm caû caùc nhaø trieát lyù khoa hoïc. Coù theå ngaøy nay con ngöôøi ñaõ thoaùi hoùa veà naêng löïc ñoù. Chæ ra nhöõng bí aûo naøy roài laáy caùc thieát bò hieän ñaïi ñeå vuõ trang, nhö theá thì tieân ñoà cuûa döï ñoaùn hieän ñaïi seõ raát roäng lôùn. Caùc hoïc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ öùng duïng döï ñoaùn theo “ Chu dòch” vaø giaønh ñöôïc nhöõng thaønh töïu kieät xuaát treân caùc maët thieân vaên, hoùa hoïc, sinh hoïc. Leõ naøo trong döï ñoaùn veà ñòa chaát, khí töôïng, beänt taät, nhaân söï laïi khoâng theå coù söï phaùt trieån to lôùn.

Cuøng vôùi nhöõng khaùm phaù bí maät veà khoa hoïc nhaân theå, toâi tin töôûng raèng nhaát ñònh trong caùc lónh vöïc ñoù khoa hoïc döï ñoaùn cuõng seõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích töông xöùng . Ngaøi Thieäu Vó Hoa – hoïc giaû veà öùng duïng döï ñoaùn theo “Chu dòch” noåi tieáng cuûa Trung Quoác – chính laø ngöôøi ñaõ ñi tieân phong treân caùc maët naøy. Oâng khoâng nhöõng ñaõ xeù tan caùi voû meâ tín hôn 40 naêm nay veà öùng duïng “ Chu dòch” ñaûo ngöôïc vò trí cho noù maø con giôùi thieäu moät löôïng lôùn caùc kinh nghieäm ñaõ ñöôïc theå nghieäm trong thöïc teá veà quy luaät döï ñoaùn theo Baùt quaùi vaø döï ñoaùn meänh vaän theo Töù truï cho roäng raõi ñoäc giaû nhöõng ngöôøi khaùt khao muoán naém quyeàn chuû ñoäng veà thoâng tin – vaø ñöa laïi söùc soáng maïn meõ cho moân thuaät soá cuûa Trung Quoác khi noù ñaõ laâm vaøo caûnh gaàn nhö bò boû rôi. Thaày Thieäu Vó Hoa ñaõ khoâng ngöøng tìm kieám, khaùm phaù , choïn loïc khieán cho nhöõng thaønh tích nghieân cöùu “ Chu dòch” cuûa oàng tröôùc ñoù bao goàm caû caùc maët nhö töôùng phaùp, töôùng tay trôû thaønh nhöõng coáng hieán cho söï hieåu bieát veà baûn thaân con ngöôøi, veà meänh vaän. Söï tö duy gaén vôùi nhòp thôû cuûa thôøi ñaïi, keát hôïp di saûn vaên hoùa coå ñaïi vôùi vieäc öùng duïng vaøo caùc lónh vöïc kinh doanh, quaûn lyù hieän ñaïi, thuaän vôùi vaän khí tam nguyeân cuûa theá giôùi, thuaän vôùi traøo löu cuûa lòch söû nhaát ñònh seõ ñöôïc söï thöøa nhaân vaø hoan ngheânh roäng raõi. Con ñöôøng öùng duïng döï ñoaùn caøng ñi caøng roäng môû, ñoù laø xu theá taát yeáu cuûa söï phaùt trieån lòch söû.

DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa Trang 11

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®