tư vấn bao la vạn sự

Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban

Cập nhật : 05/07/2014
Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban

   Từ xa xưa Ông tổ nghề thợ Mộc bên Trung Quốc tên là Lỗ Ban chế ra mẫu thước này để dùng tra kích thước các công trình xây dựng và chi tiết các vật dụng thường dùng.Thước cũ gồm 39 cung tính theo đơn vị cổ,nay được quy đổi ra đơn vị thước Tây tính bằng mm cho dễ sử dụng.

   Nếu xem được vào cung tốt thì đại cát,hưng vượng,mạnh khoẻ,tăng nhân khẩu, đỗ đạt,thi cử đoạt khoa bảng,phát tài,phát phúc,trường thọ,con cháu thông minh ngoan ngoãn,hiếu thảo...

   Nếu xem phạm vào cung xấu sẽ gặp hung bại,phá tài,yếu đau,trệ tật,phong ma dâm loạn, đồ hình,con cháu ngỗ nghịch,làm ăn chật vật khó khăn...

  Phương pháp này chỉ dùng tham khảo thêm.

  Chủ yếu là Phúc đức,Phong thuỷ và Bản Mệnh của bản thân.

 

Phúc tinh

10mm

400mm

790mm

1180mm

1570mm

1960mm

2350mm

2740mm

3130mm

3520mm

3910mm

4300mm

4690mm

5080mm

5470mm

5860mm

6250mm

6640mm

7030mm

7420mm

7810mm

8200mm

8590mm

8980mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

 

Đỗ đạt

20mm

410mm

800mm

1190mm

1580mm

1970mm

2360mm

2750mm

3140mm

3530mm

3920mm

4310mm

4700mm

5090mm

5480mm

5870mm

6260mm

6650mm

7040mm

7430mm

7820mm

8210mm

8600mm

8990mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

 

Vượng tài

30mm

420mm

810mm

1200mm

1590mm

1980mm

2370mm

2760mm

3150mm

3540mm

3930mm

4320mm

4710mm

5100mm

5490mm

5880mm

6270mm

6660mm

7050mm

7440mm

7830mm

8220mm

8610mm

9000mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Đăng khoa

40mm

430mm

820mm

1210mm

1600mm

1990mm

2380mm

2770mm

3160mm

3550mm

3940mm

4330mm

4720mm

5110mm

5500mm

5890mm

6280mm

6670mm

7060mm

7450mm

7840mm

8230mm

8620mm

9010mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

 

Khẩu thiệt

50mm

440mm

830mm

1220mm

1610mm

2000mm

2390mm

2780mm

3170mm

3560mm

3950mm

4340mm

4730mm

5120mm

5510mm

5800mm

6290mm

6680mm

7070mm

7460mm

7850mm

8240mm

8630mm

9020mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Lâm bệnh

60mm

450mm

840mm

1230mm

1620mm

2010mm

2400mm

2790mm

3180mm

3570mm

3960mm

4350mm

4740mm

5130mm

5520mm

5810mm

6300mm

6690mm

7080mm

7470mm

7860mm

8250mm

8640mm

9030mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Tử tuyệt

70mm

460mm

850mm

1240mm

1630mm

2020mm

2410mm

2800mm

3190mm

3580mm

3970mm

4360mm

4750mm

5140mm

5530mm

5820mm

6310mm

6700mm

7090mm

7480mm

7870mm

8260mm

8650mm

9040mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Hoạ chí

80mm

470mm

860mm

1250mm

1640mm

2030mm

2420mm

2810mm

3200mm

3590mm

3980mm

4370mm

4760mm

5150mm

5540mm

5830mm

6320mm

6710mm

7100mm

7490mm

7880mm

8270mm

8660mm

9050mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Thiên đức

90mm

480mm

870mm

1260mm

1650mm

2040mm

2430mm

2820mm

3210mm

3600mm

3990mm

4380mm

4770mm

5160mm

5550mm

5840mm

6330mm

6720mm

7110mm

7500mm

7890mm

8280mm

8670mm

9060mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Hỷ sự

 

100mm

490mm

880mm

1270mm

1660mm

2050mm

2440mm

2830mm

3220mm

3610mm

4000mm

4390mm

4780mm

5170mm

5560mm

5850mm

6340mm

6730mm

7120mm

7510mm

7900mm

8290mm

8680mm

9070mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

 

Tiến bảo

 

110mm

500mm

890mm

1280mm

1670mm

2060mm

2450mm

2840mm

3230mm

3620mm

4010mm

4400mm

4790mm

5180mm

5570mm

5860mm

6350mm

6740mm

7130mm

7520mm

7910mm

8300mm

8690mm

9080mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Nạp phúc

 

120mm

510mm

900mm

1290mm

1680mm

2070mm

2460mm

2850mm

3240mm

3630mm

4020mm

4410mm

4800mm

5190mm

5580mm

5870mm

6360mm

6750mm

7140mm

7530mm

7920mm

8310mm

8700mm

9090mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Thất thoát & Quan quỷ

 

 

 

130mm

520mm

910mm

1300mm

1690mm

2080mm

2470mm

2860mm

3250mm

3640mm

4030mm

4420mm

4810mm

5200mm

5590mm

5880mm

6370mm

6760mm

7150mm

7540mm

7930mm

8320mm

8710mm

9100mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Quan quỷ&Kiếp tài

140mm

530mm

920mm

1310mm

1700mm

2090mm

2480mm

2870mm

3260mm

3650mm

4040mm

4430mm

4820mm

5210mm

5600mm

5890mm

6380mm

6770mm

7160mm

7550mm

7940mm

8330mm

8720mm

9110mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Kiếp tài&Vô tự

150mm

540mm

930mm

1320mm

1710mm

2100mm

2490mm

2880mm

3270mm

3660mm

4050mm

4440mm

4830mm

5220mm

5610mm

5900mm

6390mm

6780mm

7170mm

7560mm

7950mm

8340mm

8730mm

9120mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Vô tự&Đại cát

160mm

550mm

940mm

1330mm

1720mm

2110mm

2500mm

2890mm

3280mm

3670mm

4060mm

4450mm

4840mm

5230mm

5620mm

5910mm

6400mm

6790mm

7180mm

7570mm

7960mm

8350mm

8740mm

9130mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Đại cát&Tài vượng

170mm

560mm

950mm

1340mm

1730mm

2120mm

2510mm

2900mm

3290mm

3680mm

4070mm

4460mm

4850mm

5240mm

5630mm

5920mm

6410mm

6800mm

7190mm

7580mm

7970mm

8360mm

8750mm

9140mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Tài vượng&Lợi ích

 

180mm

570mm

960mm

1350mm

1740mm

2130mm

2520mm

2910mm

3300mm

3690mm

4080mm

4470mm

4860mm

5250mm

5640mm

5930mm

6420mm

6810mm

7200mm

7590mm

7980mm

8370mm

8760mm

9150mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Lợi ích&Thiên khố

 

190mm

580mm

970mm

1360mm

1750mm

2140mm

2530mm

2920mm

3310mm

3700mm

4090mm

4480mm

4870mm

5260mm

5650mm

5940mm

6430mm

6820mm

7210mm

7600mm

7990mm

8380mm

8770mm

9160mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Thiên khố&Phú quý

 

200mm

590mm

980mm

1370mm

1760mm

2150mm

2540mm

2930mm

3320mm

3710mm

4100mm

4490mm

4880mm

5270mm

5660mm

5950mm

6440mm

6830mm

7220mm

7610mm

8000mm

8390mm

8780mm

9170mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Phú quý&Tiến bảo

 

210mm

600mm

990mm

1380mm

1770mm

2160mm

2550mm

2940mm

3330mm

3720mm

4110mm

4500mm

4890mm

5280mm

5670mm

5960mm

6450mm

6840mm

7230mm

7620mm

8010mm

8400mm

8790mm

9180mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Tiến bảo&Tài lộc

 

220mm

610mm

1000mm

1390mm

1780mm

2170mm

2560mm

2950mm

3340mm

3730mm

4120mm

4510mm

4900mm

5290mm

5680mm

5970mm

6460mm

6850mm

7240mm

7630mm

8020mm

8410mm

8800mm

9190mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Tài lộc&Thuận  khoa

 

230mm

620mm

1010mm

1400mm

1790mm

2180mm

2570mm

2960mm

3350mm

3740mm

4130mm

4520mm

4910mm

5300mm

5690mm

5980mm

6470mm

6860mm

7250mm

7640mm

8030mm

8420mm

8810mm

9200mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Thuận khoa&Ly hương

 

240mm

630mm

1020mm

1410mm

1800mm

2190mm

2580mm

2970mm

3360mm

3750mm

4140mm

4530mm

4920mm

5310mm

5700mm

5990mm

6480mm

6870mm

7260mm

7650mm

8040mm

8430mm

8820mm

9210mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

Ly hương&Tử biệt

 

250mm

640mm

1030mm

1420mm

1810mm

2200mm

2590mm

2980mm

3370mm

3760mm

4150mm

4540mm

4930mm

5320mm

5710mm

6000mm

6490mm

6880mm

7270mm

7660mm

8050mm

8440mm

8830mm

9220mm

ThướcLỗ Ban

 

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: ww