tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Phát diễn cữu (Đưa ma)

Cập nhật : 05/07/2014
Lúc phát dẫn cữu nên đi có thứ tự, trước hết dẫn hai vị phương tướng đi đầu, hai tướng ấy làm bằng giấy, mặt vẽ có vẻ hung ác, tay cầm khí giới, quan tứ phẩm trở lên làm bốn mặt gọi là phương tướng

Phát diễn cữu (Đưa ma)

Lúc phát dẫn cữu nên đi có thứ tự, trước hết dẫn hai vị phương tướng đi đầu, hai tướng ấy làm bằng giấy, mặt vẽ có vẻ hung ác, tay cầm khí giới, quan tứ phẩm trở lên làm bốn mặt gọi là phương tướng, tứ phẩm trở xuống làm hai mặt gọi là kỳ đầu.

Thứ hai đến cờ đan triệu (đàn ông thì viết chữ trung tín, đàn bà thì viết chữ trinh thuận)

Thứ ba thì hương án

Thứ tư dô minh khí

Thứ năm án thực

Thứ sáu minh linh

Thứ bảy linh xa rước linh bạch

Thứ tám công bố làm bằng ba thước vải trắng, đi trước đại dư hễ thấy đường chỗ nào chật hẹp hoặc gập ghềnh không được thẳng, thời dơ lên dơ xuống cái công bố để ra hiệu cho dư phu biết mà đi cho đều.

Thứ chín quạt mồ (chữ gọi cắt thiếp) quan tước thì bốn cái, dân thì hai cái.

Thứ mười đồ đưa đám.

Thứ mười một đại dư (cữu) từ tang chủ trở xuống đi bộ khóc theo.

Thứ mười hai bạc mạc đàn bà con gái trong ngũ phục 3 năm, 9 tháng, 5 tháng, 3 tháng (đều đi vào trong trường ấy).

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®