tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Hạ huyệt

Cập nhật : 05/07/2014
Lúc rước cữu đến huyệt thì thầy phù thuỷ hay nhà sư cầm gậy tâm sích khua bốn góc huyệt theo cổ lễ thời những phương tướng cầm khí giới khua bốn góc huyệt rồi cắm đứng ra bốn góc

Hạ huyệt

            Lúc rước cữu đến huyệt thì thầy phù thuỷ hay nhà sư cầm gậy tâm sích khua bốn góc huyệt theo cổ lễ thời những phương tướng cầm khí giới khua bốn góc huyệt rồi cắm đứng ra bốn góc, đoạn rồi hạ quan xuống huyệt, thầy địa lý nhân kim áo quan cho ngay rồi dải minh tinh lên mặt. Sách văn hộc minh chân ký chép rằng: minh tinh giải lên mặt trong giây lát rồi cuốn lại đem ra phương bắc mà đốt đi.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®