tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Văn tế phản khốc

Cập nhật : 05/07/2014
Thương thay ! cha ơi, đau lòng con lắm, nhân nay việc táng mộ phần xong rồi, giờ nghênh thần chủ về đây lễ vật sắp đầy trước án, hương thơm vài nén

Văn tế phản khốc

            Thương thay ! cha ơi, đau lòng con lắm, nhân nay việc táng mộ phần xong rồi, giờ nghênh thần chủ về đây lễ vật sắp đầy trước án, hương thơm vài nén, rượu tốt (ngon) hạ đài, xin người chứng dám dãi chút tình ai.

Thượng hưởng.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®