tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

SỚ CẦU AN ( Thoại nhiễu liên đài )

Cập nhật : 05/07/2014
Thoại nhiễu liên đài , ngưỡng chơn như chi huệ giám , hương phù báo triện , bằng tướng hựu chi tuệ quang , nhất niệm chí thành , Thập Phương cảm cách .
 SỚ CẦU AN

 ( Thoại nhiễu liên đài )


Phục dĩ

Thoại nhiễu liên đài , ngưỡng chơn như chi huệ giám , hương phù báo triện , bằng tướng hựu chi tuệ quang , nhất niệm chí thành , Thập Phương cảm cách .
Sớ vị : Việt Nam Quốc ……… Phụng Phật Thánh tu hương phúng kinh Sám Hối kỳ an Phúc sự .Kim đệ tử :………………… niên canh………….. hành canh……… Đồng gia quyến đẳng , duy nhật bái can .
Kim tướng quang trung phủ thuỳ chiếu giám .Thiết niệm : Đệ tử đẳng , phao sinh hạ phẩm , hạnh ngộ thắng duyên , hà cảm nhị nghi phú tải chi ân , cảm Phật Thánh phò trì chi đức , Tư vô phiến thiện , lự hữu dư khiên , tư giả túc trần tố khổn , phi lịch đơn tâm , khể thủ đầu thành , kiền cần sám hối , phúng tụng….. gia trì…… Chư phẩm thần chú . Đảnh lễ tam thân bảo tướng , vạn đức kim dung , tập thử thiện nhơn , kỳ tăng Phúc thọ . Kim tắc cẩn cụ sớ văn , hoà nam bái bạch .
- Nam mô thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác Đại Chứng minh .
- Nam mô đạo tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh .
- Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng minh .
- Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh cảm Quán thế Âm Bồ Tát
Diên Phụng : Biến pháp giới chư tôn Bồ Tát , Đạo tràng Hội Thượng vô lượng Thánh Hiền , cọng giáng oai quang đồng thuỳ gia hộ .

Phục nguyện : Thập phương giám cách , Tam Bảo chứng minh , tỷ đệ tử đa sinh nghiệp chướng dĩ băng tiêu , nhất thiết thiện căn nhi thành tựu , Niệm niệm Bồ Đề quả kết , Sinh sinh Bát nhã hoa khai , thường cư tứ tự chi trung , tất hoạch vạn toàn chi Phúc , 
Ngưỡng lại ; Phật từ gia hộ , chi bất khả tư nghì dã . Cẩn Sớ .

Phật Lịch :…. Tuế thứ….. niên ….. nguyệt……. nhật , thời.
Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ . 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®