tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

CÚNG NGỌ KHAI KINH ( Phong túc diêu đàn )

Cập nhật : 05/07/2014
Phục nguyện : Đại viên giáo chủ , vạn đức hồng danh , quyện phong trần nhi chơn nguyên trạm tịch , thâu ba lãng nhi giác hải trừng thanh
 CÚNG NGỌ KHAI KINH

( Phong túc diêu đàn )

Phục dĩ :

Phong túc diêu đàn , cảnh ngưỡng từ quang chi tại vọng , vân khai bảo tọa , kiều chiêm Phật Pháp chi vô biên , phủ lịch đơn thầm , ngưỡng vu liên tọa .
Bái sớ vị : Việt Nam : ..... Quốc . Phụng Phật tu hương phúng kinh : ........ Phụng Phật ân quân mông giải thoát . Tư lâm ( giả ) thần duy : ..... Nguyệt tiết giới : ........ Thiên diên khai : ....... Trú chi liên tiêu , tăng trượng lục hòa chi tịnh lữ . Phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo tôn kinh : ......... Gia trì chư phẩm thần chú , đãnh lễ tam thân bảo tướng vạn đức kim dung , tập thử thù thắng thiện nhân , nguyện kỳ âm siêu dương thái . Kim tắc cẩn cụ sớ , hòa nam bái bạch :
- Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Tác Đại Chứng Minh .
- Nam Mô Đạo Tràng giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh .
- Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh .
Cung phụng biến pháp giới chư tôn Bồ tát Ma Ha Tát , Đạo Tràng Hội Thượng cô lượng Thánh Hiền , cọng giáng uy quang đồng thùy tiếp độ .
Phục nguyện : Đại viên giáo chủ , vạn đức hồng danh , quyện phong trần nhi chơn nguyên trạm tịch , thâu ba lãng nhi giác hải trừng thanh , kỳ hiện sinh cọng tăng Phúc huệ chi vô biên , nguyện quá khứ chi hương linh , đồng phó Liên Trì chi thắng hội . 

Ngưỡng lại Phật ân chứng minh bất khả tư nghì dã . Cẩn sớ .

Phật lịch : 255.... Tuế thứ : ........ niên , nguyệt : ........ nhật : ......... , Thời .

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®