tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

ĐIỆP TỊCH ĐIỆN 2 ( Tư minh siêu độ )

Cập nhật : 05/07/2014
Linh y phan cái đăng An Dưỡng, phách tạ trần hoàn tự ưu du. Tu chí điệp giả.
 ĐIỆP TỊCH ĐIỆN 2

( Tư minh siêu độ )


Tư minh siêu độ. Vị điệp tiến sự.
Tư cứ : Việt Nam Quốc …Gia cư phụng. Phật tu hương phúng kinh thiên cửu tịch điện chi lễ, kỳ siêu độ sự. Kim....

Ô hô! Nhân sinh hữu hạn, tiết đáo vô kỳ, Bành tổ bát bách, siêu trần chi thọ; Nhan Hồi tứ bát, vận đáo diệc đồng. Cảnh đối nhân sầu vân thảm vũ, nhân đối cảnh thọ tĩnh phong suy. Đình tiền bất kiến vãng lai, môn hộ vô văn tiếu ngữ. Kim tắc thần đương sơ dạ, trai soạn cụ trần, dĩ thù cốt nhục chi ân, thứ biểu tình thâm chi nghĩa. do thị kiền trượng thiền hoà, tuyên dương pháp sự, phúng tụng Đại Thừa pháp bảo tôn kinh, gia trì.... Vãng Sinh Tịnh Độ Thần Chú, tập thử lương nhân, kỳ sinh Lạc Quốc.

DUY NGUYỆN

Linh y phan cái đăng An Dưỡng, phách tạ trần hoàn tự ưu du. Tu chí điệp giả.

HỮU ĐIỆP ĐIỆN

Âm dương sứ giả tiếp linh thâu chấp.

Tuế thứ.... niên.... nguyệt..... nhật, thời. Thỉnh điện điệp.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®