tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Sớ lễ Trần triều

Cập nhật : 05/07/2014
Sớ lễ Trần triều

SỚ Trần triều

          Phục dĩ

Đông A khởi thánh nam nhạc giáng thần hoằng an dân tế thế chi công uy sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đằng ký tích thanh sở phương lưu

Viên hữu. Thượng phụng

Việt Nam quốc

Đại vương hiến cung đương thiên tiến lễ

Giải hạn trừ tai ngưỡng tường tập phúc cầu gia nội diên sinh sự kim thần

Long nhan phó giám nghị trầm ngôn niệm thần đẳng sung cu trần thế hạnh lai

Thánh môn cường sinh thành tố đàn ư

Thiên tự nhiên bảo tá toàn bằng vu

Thánh lực cẩn phi khấu đảo kiết đắc an ninh đô thị kim nguyệt cát nhật tư thiết hương hoa kim ngân tĩnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn kiến thân

Thượng tấu

Cung duy

Trần triều hiển thánh nhân vũ Hưng Đạo Đại vương

Ngọc điện hạ

Trần triều khởi thánh vương phụ vương mẫu vương phi phu nhân

Điện hạ

Trần triều vương tử vương nữ vương tể vương tôn giao phong đại vương

Điện hạ

Tả hữu công đồng lưỡng ban văn vũ ngũ khổ thần quan

Thánh tiên phục vọng

Đại vương nguy nguy thánh đức đãng đãng thần công tập quốc cứu dân trừ tà phò chính cận giả thoát viễn giả lai tự đông tự tây tự nam tự bắc

Quốc hữu tử gia hữu kỷ nghi xuân nhi hạ nhi thu nhi đông trấn cổ như tư cân thành tát hiến phỉ kim y tịch xác trung đồng tình

Đán thần hạ tình vô nhậm kích thiết bính doanh chi chí cẩn sớ

Thiên vận niên nguyệt

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®