tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Sớ Sơn trang

Cập nhật : 05/07/2014
Sơn trang giám cách nguy nguy hách hách bách thần tiền vạn quỷ phục hữu uy khả uý chính nhi tôn đãn đãng dương dương thượng lĩnh đính hạ

Sớ Sơn Trang

         

          Phục dĩ nhất phái thanh sơn cảnh sắc u nhàn kỳ thú vạn từng nham thạch uy linh hiển hách y nhiên phượng vũ loan trương tả thị vệ thập nhị

Tiên nữ long triều hổ phục hữu uy hùng thập bát sơn thần phàm tâm hữu đảo giai thông

Thánh nhỡn vô u bất đạt

Viên hữu

Đại nam quốc

Thượng phụng

Chúa tiên hiến cúng đương thiên tiến lễ sơn trang

Cầu bản mệnh bình an sự kim thần

Thánh thỉnh phu giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư trung giới mệnh thuộc thượng cung muội phù thiện ác tòng vi lâm tài thăng chù hiệu

Cát hung xu tỵ duy trì kiên lợi vị hưng thâm tư quá cữu tùng sinh phục mông đại xá biền chí hưu chưng quả tụ ngưỡng mộc

Thánh ân tư phùng lệnh tiết bái đảo sơn lâm cờ phúc thọ đắc bình an bao thân cung nhi cát khánh di thị kim nguyệt cát nhật

Tu thiết hương hoa kim ngân

Cẩn cụ sớ văn kiền thân

Thượng tấu

Cung duy

Nhạc phu chí tôn ngũ nhạc thần vương đại đế

Ngọc bệ hạ

Thượng ngàn thánh mẫu lê mại đại vương hiệu viết bạch anh trưởng sơn lâm công chúa

Thanh cung hạ

Thượng ngàn hoàng tử vương quan chư vị khâm sai công chúa

Thánh tiền

Thượng ngàn bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng hoàng triêu hoàng quận nhất thiết liệt vị uy linh

Vị tiền cúng vọng

Chúa thượng chứng minh

Sơn trang giám cách nguy nguy hách hách bách thần tiền vạn quỷ phục hữu uy khả uý chính nhi tôn đãn đãng dương dương thượng lĩnh đính hạ

Thảo đầu thể vật bất di u thị hiển cửu thập động man di thính mịnh ức vạn dân suất thổ quy tâm sử kỳ hoạ hoạn

Băng tiêu tự thử gia chung khang khái nhất thiết sớ cầu vạn ban như ý đãn thần hạ tình vô nhập khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ

Thiên vận niên nguyệt

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®