tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Phần sài trấn trạch

Cập nhật : 05/07/2014
Từ lực bình mông cát tinh cái chiếu sử vi hoạn vi yêu ư thử giới đo chiết lệ chư lệ nhi ngoã giải băng tiêu ty viện cư viện xứ ư tư

Phần sài trấn trạch

 

Tuân phụng

THÍCH CA  NHƯ LAI DI GIÁO ĐỆ TỪ THẦN KHỂ THỦ KHẤU THỦ BÁCH BÁI CẨN TẤU VI

Việt Nam quốc

Linh đàn

thượng phụng

Phật cúng rạng thiên hoàn thành khánh trạch thỉnh phật tuyên kinh phân sài an trần sở cư cờ gia trạch bình an sự kim thân

Tình chỉ cờ vi an trần sở cư bảo ninh khuyết chi ngôn niệm thần đẳng thảo nha tiện tích bồng tất vi sinh niệm cựu cư vị thoả ư thê tông tứ tân trúc kỳ

An ư dung tất đệ động tác hoặc vu cấm kỵ hương yêu phan chi khí vị trừ tư lạc thành nhược phỉ cào nhưng  tắc đãi chi khiên hạt uỷ

Do thị kinh nguyệt cát nhật kiền thỉnh

Lưu tựu vu gia xứ tu thiết

Cơ an phần sài khánh trạch an trấn sớ cư pháp đàn nhất duyên nhì tán kim tắc

Pháp duyên dĩ biên khoa phạm tuyên hành cẩn cụ sớ van

Phụng thượng

Cung duy

Nam vô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo

Kim liên toà hạ

Nam vô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát

Hồng liên toà hạ

Nam vô đẩu chiến thắng phật tề thiên đại thánh

Liên toà hạ

Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế

Ngọc bệ hạ

Ngũ phương đàn chúa an trấn thiên vương

Vị tiền

Uy linh bách vạn hoả thủ kim cương thân tướng

Vị tiền phụng nguyện

Từ lực bình mông cát tinh cái chiếu sử vi hoạn vi yêu ư thử giới đo chiết lệ chư lệ nhi ngoã giải băng tiêu ty viện cư viện xứ ư tư

Gia đắc xi lâm bộ lâm nhi nhan khang vật thịnh đản thần hạ tình

Vô nhậm khích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ

Thiên vận: niên... nguyệt......

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®