tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Công cứ âm

Cập nhật : 05/07/2014
Đạo tràng dĩ bị công đức viên giai thiết niệm tín chủ Sinh tiền sở hữu phụ mệnh khiếm tài cung bị minh ty như tiền túc số phục

NHẬT THỜI ĐIỆP

Công cứ âm

          Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn

          Việt Nam quốc      Kim cứ

          Thượng phụng

Phật cúng dàng kim thần tín chủ

Sở vi bản mệnh sinh

Sinh tại nam diêm phù đề chuẩn dại tàng thọ sinh kinh

Quyển thiên khổ tiền

Quán lập

Đệ khổ tào quan tính

Ty quân đích thị tự niệm sắc thân nan bảo năng vô tướng thụ chi lương duyên lai thế kim bằng dự tác kim sinh chi công đức

Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật túc thỉnh

Tịu vu

Xứ tu thiết

Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhất hội y thời nhi tán kim tắc

Đạo tràng dĩ bị công đức viên giai thiết niệm tín chủ

Sinh tiền sở hữu phụ mệnh khiếm tài cung bị minh ty như tiền túc số phục

Phật từ chú lực tất phạm gia trì biến thiểu thành đa ấn nạp

Địa phủ điền hoàn túc trái phán quan chiếu lai tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ quyên trừ tu chí điệp giả

Hữu điệp sự tu điệp thỉnh

Tuấn y

Phật sắc chiếu thử thi hành cố điệp

Tuế thứ  : niên…. nguyệt……..

Bỉnh giáp gia trì pháp sự thần phụng hành

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®