Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thước Lỗ Ban

Tử biệt&Thoát đinh Tử biệt&Thoát đinh

260mm 650mm 1040mm 1430mm 1820mm 2210mm 2600mm 2990mm 3380mm 3770mm 4160mm 4550mm 4940mm

Xem thêm ...
Thoát đinh&Thất tài Thoát đinh&Thất tài

270mm 660mm 1050mm 1440mm 1830mm 2220mm 2610mm 300omm 3390mm 3780mm 4170mm 4560mm 4950mm

Xem thêm ...
Thất tài&Đăng khoa Thất tài&Đăng khoa

280mm 670mm 1060mm 1450mm 1840mm 2230mm 2620mm 3010mm 3400mm 3790mm 4180mm 4570mm 4960mm

Xem thêm ...
Đăng khoa&Quý tử Đăng khoa&Quý tử

290mm 680mm 1070mm 1460mm 1850mm 2240mm 2630mm 3020mm 3410mm 3800mm 4190mm 4580mm 4970mm

Xem thêm ...
Thêm đinh Thêm đinh

300mm 690mm 1080mm 1470mm 1860mm 2250mm 2640mm 3030mm 3420mm 3810mm 4200mm 4590mm 4980mm

Xem thêm ...
Hưng vượng Hưng vượng

310mm 700mm 1090mm 1480mm 1870mm 2260mm 2650mm 3040mm 3430mm 3820mm 4210mm 4600mm 4990mm

Xem thêm ...
Cô quả Cô quả

320mm 710mm 1100mm 1490mm 1880mm 2270mm 2660mm 3050mm 3440mm 3830mm 4220mm 4610mm

Xem thêm ...
Lao chấp Lao chấp

330mm 720mm 1110mm 1500mm 1890mm 2280mm 2670mm 3060mm 3450mm 3840mm 4230mm 4620mm

Xem thêm ...
Công sự Công sự

340mm 730mm 1120mm 1510mm 1900mm 2290mm 2680mm 3070mm 3460mm 3850mm 4240mm 4630mm

Xem thêm ...
Thoát tài Thoát tài

350mm 740mm 1130mm 1520mm 1910mm 2300mm 2690mm 3080mm 3470mm 3860mm 4250mm 4640mm

Xem thêm ...
Nghênh phúc Nghênh phúc

360mm 750mm 1140mm 1530mm 1920mm 2310mm 2700mm 3090mm 3480mm 3870mm 4260mm 4650mm

Xem thêm ...
Lục hợp Lục hợp

370mm 760mm 1150mm 1540mm 1930mm 2320mm 2710mm 3100mm 3490mm 3880mm 4270mm 4660mm

Xem thêm ...
Tiến bảo Tiến bảo

380mm 770mm 1160mm 1550mm 1940mm 2330mm 2720mm 3110mm 3500mm 3890mm 4280mm 4670mm

Xem thêm ...
Tài đức Tài đức

390mm 780mm 1170mm 1560mm 1950mm 2340mm 2730mm 3120mm 3510mm 3900mm 4290mm 4680mm

Xem thêm ...
Lợi ích&Thiên khố Lợi ích&Thiên khố

190mm 580mm 970mm 1360mm 1750mm 2140mm 2530mm 2920mm 3310mm 3700mm 4090mm 4480mm 4870mm

Xem thêm ...
Vô tự&Đại cát Vô tự&Đại cát

160mm 550mm 940mm 1330mm 1720mm 2110mm 2500mm 2890mm 3280mm 3670mm 4060mm 4450mm 4840mm

Xem thêm ...
Đại cát&Tài vượng Đại cát&Tài vượng

170mm 560mm 950mm 1340mm 1730mm 2120mm 2510mm 2900mm 3290mm 3680mm 4070mm 4460mm 4850mm

Xem thêm ...
Chú giải từng cung thước Lỗ Ban Chú giải từng cung thước Lỗ Ban

4970 mm: Tiến Ích - Quý Tử. 4980 mm: Phú Quý - Thiêm Đinh. 498,50 mm: Phú Quý - Hưng Vượng. 4990 mm: Tử Biệt - Hưng Vượng.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®