tư vấn bao la vạn sự

Kỳ môn độn giáp

Lệ khởi cục độn Âm - Dương

Cập nhật : 07/10/2014
Đông Chí, Kinh Trập: 1-7-4 Tiểu Hàn: 2-8-5 Xuân Phân, Đại Hàn: 3-9-6 Lập Xuân: 8-5-2 Cốc Vũ, Tiểu Mãn: 5-2-8 Vũ Thủy: 9-6-3 Thanh Minh, Lập Hạ: 4-1-7 Mang Chủng: 6-3-9

Lệ khởi cục độn dương

Đông Chí, Kinh Trập:    1-7-4           Tiểu Hàn:          2-8-5

Xuân Phân, Đại Hàn:     3-9-6           Lập Xuân:         8-5-2

Cốc Vũ, Tiểu Mãn:         5-2-8           Vũ Thủy:          9-6-3

Thanh Minh, Lập Hạ:    4-1-7           Mang Chủng:   6-3-9

Lệ khởi cục độn âm

Hạ Chí, Bạch Lộ                   : 9-3-6            Tiểu Thử     : 8-2-5

Đại thử, Thu Phân                : 7-1-4            Lập Thu      : 2-5-8

Hàn Lộ, Lập Đông                : 6-9-3            Xử Thử        : 1-4-7

Sương Giáng, Tiểu Tuyết    : 5-8-2            Đại Tuyết    : 4-7-1

Lời người dịch:

Những số trên đây là số khởi cục của từng tiết. Số thứ nhất thuộc nguyên trên, số thứ hai thuộc nguyên giữa, số thứ ba thuộc nguyên dưới. Như xem Khóa vào khí Đông chí thì thượng nguyên khởi cục 1, trung nguyên khởi cục 7, hạ nguyên khởi cục 4. nhìn vào bảng trên đây mà nhớ được cũng là việc rất khó.. sau đây xin trình bày một bảng tự vạch lấy, có thể dùng để suy ra được tiết khí nào thuộc cục nào:

Nhớ rằng 24 tiết khí giải ra trong một vòng trời khởi từ cung Khảm 1, đến Cấn 8, Chấn 3, Tốn 4, Ly 9, Khôn 2, Đoài 7, Kiền 6 là hết 1 vòng.

- Cung Khảm 1 có 3 khí là: Đông chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn thì:

Nguyên trên     1 - 2 - 3

      -     dưới       4 - 5 - 6

      -     giữa       7 - 8 - 9

Cung Cấn 8 có 3 khí là: Lập Xuân, Vũ thũy, Kinh trập thì:

Nguyên trên     8 - 9 - 1

      -     dưới       2 - 3 - 4

      -     giữa       5 -  6 - 7

Cung Chấn 3 có 3 khí là:

Nguyên trên     3 - 4 - 5

      -     dưới       6 - 7 - 8

      -     giữa       9 - 1 -  2

Cung Tốn 4 có 3 khí là: Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng thì:

Nguyên trên     4 - 5 - 6

      -     dưới       7 - 8 - 9

      -     giữa       1 - 2 – 3

Cung Ly 9 có 3 khí là: Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại thử thì:

Nguyên trên     9 - 8 - 7

      -     dưới       6 - 5 - 4

      -     giữa       3 - 2 -  1

Cung Khôn 2 có 3 khí là: Lập thu, Sử Thử, Bạch Lộ thì:

Nguyên trên     2 - 1 - 9

      -     dưới       8 - 7 - 6

      -     giữa       5 - 3 -  4

Cung Đoài 7 có 3 khí là: Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng thì:

Nguyên trên     7 - 6 - 5

      -     dưới       4 - 3 - 2

      -     giữa       1 - 9 -  8

Cung Kiền 6 có 3 khí là: lập Đông. Tiểu Tuyết, Đại Tuyết thì:

Nguyên trên     6 - 5 - 4

      -     dưới       3 - 2 - 1

      -     giữa       9 - 8 -  7

Bảng bầy như trên đây, có nghĩa là mỗi nhóm 3 Khí, mỗi nguyên cũng có 3 số, thì số thứ nhất thuộc Khí thứ nhất; số thứ hai thuộc khí thứ 2; số thứ 3 thuộc khí thử. Như nhóm thứ nhất 3 khí là Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn thì khí Đông chí nguyên trên khởi cục 1, nguyên giữa khởi cuc 7, nguyên dưới khởi cục 4. Tiết Tiểu hàn nguyên trên khởi cục 2, nguyên dưới khởi cục 5, nguyên giữa khởi cục 8. Khí Đại hàn nguyên trên khởi cục 3, nguyên dưới khởi cục 6, nguyên giữa khởi cục 8. Nhóm trong cung 3 khởi từ cục 3, nhóm trong cung 4 khởi từ cục 4, nhóm trong cung 9 khởi từ cục 9, nhóm trong cung 2 khởi từ cục 2, nhóm trong cung 7 khởi từ cục 7, nhóm trong cung 6 khởi từ cục 6. Từ nhóm 1 đến nhóm 4 thuộc dương, tính xuôi từ 1, 2, 3…Từ nhóm 9 đến 6 thuộc âm, tính ngược từ 9, 8, 7…

 

Th

Tr

Hạ

Th

Tr

Hạ

Th

Tr

Hạ

 

 

Hạ chí

 

Tiểu thử

Đại thử

Lập hạ

4

1

7

9

3

6

2

5

8

Lập thu

Tiểu mãn

5

2

8

8

2

5

1

4

7

Xử thử

Mang chủng

6

3

9

7

1

4

9

3

6

Bạch lộ

Xuân phân

3

9

6

4

9

2

7

1

4

Thu phân

Thanh minh

4

1

7

3

5

7

6

9

3

Hàn lộ

Cốc vũ

5

2

8

8

1

6

5

8

2

Sương giáng

Lập xuân

8

5

2

1

7

4

6

9

3

Lập đông

Vũ thuỷ

9

6

3

2

8

5

5

8

2

Tiểu tuyết

Kinh chập

1

7

4

3

9

6

4

7

1

Đại tuyết

 

Đông chí

 

Tiểu hàn

Đại hàn

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®