tư vấn bao la vạn sự

Kỳ môn độn giáp

Kỳ môn xem việc

Cập nhật : 08/10/2014
Hưu : trai nhỡ, trì trệ. Sinh : trai nhỏ, tuổi tác không bằng. Thương : trai trưởng, nhà trai có biến. Đỗ : gái trưởng, tóc thưa, nhà gái sai ước.
 XEM HÔN NHÂN

Trực Phù

 

Phù              : chủ hôn                                   Xà                : điêu toa

Âm               : gái, bà mối, trai, trang sức.   Hợp              : lễ vật người rể biếu bà mối.

Câu, Bạch   : trắc trở, hình khắc.         Chu, huyền          : miệng tiếng, dối trá, lường gạt.

Địa               : Bồng trệ, nhà gái ở xa.          Thiên           : nhà trai vui vẻ hiên ngang.

 

Trực Sử

                     Hưu        : trai nhỡ, trì trệ.

                     Sinh       : trai nhỏ, tuổi tác không bằng.

                     Thương  : trai trưởng, nhà trai có biến.

                     Đỗ          : gái trưởng, tóc thưa, nhà gái sai ước.

                     Cảnh      : gái nhỡ, dối trá.

                     Tử          : mẹ, cô, dì, bà, vui vẻ tự đắc.

                     Kinh      : gái nhỏ tàn tật.

                     Khai       : phụ lão có tráp.

 

Mười Can

Giáp    : nhà trai là cả                                            Ất           : bà mối, di, xinh đẹp.

Bính    : bà nội giục gấp.                                       Đinh      : người mối mềm dẻo.

Mậu    : lễ nghi                                                       Kỷ          : gái đôn hậu.

Canh   : gièm pha, gian dối                                   Tân        : người mối trắng hồng.

Nhâm  : bà mối, cô, áo dài.                                   Quý        : kỳ cưới, bà.

 

Chín Tinh

                        Bồng         : đen lùn, có ám tật.

                        Nhậm        : cong queo, xấu xí.

                        Xung         : tiếng to, cao gầy.

                        Phụ           : dáng giầu có, tiếng to, lấm tấm đỏ hồng.

                        Nhuế         : lấm tấm đen vàng, eo to.

                        Cầm          : đoan chính.

                        Trụ            : khẳng kheo, tiếng dội lớn.

                        Tâm          : tốt đẹp.

 

Chín Tinh

1        : được lệnh, thì u nhàn, trinh tĩnh. Không được lệnh thì lang thang, phong trần.

2        : được lệnh thì đôn hậu.

3        : được lệnh thì nửa đĩnh đạc oai vệ. Không được lệnh thì sẹo to, dâm dật.

4        : Tiết: Thân Tý Thìn, đen và thông minh. Khí: Tị Dậu Sửu, vàng nhuận, cương quyết.

5        : Tiết: 4 góc Thổ. Khí: 4 rốn Thổ.

6        : Tiết: Dần Ngọ Tuất, lấm tấm đỏ. Khí: Hợi Mão Mùi, thanh tuấn.

7        : được lệnh là nhà có tiếng tăm lớn. Không được lệnh thì hình khắc cô qủa.

8        : không được lệnh thì khập khễnh.

9        Được lệnh thì cao đẹp. Không được lệnh thì lang thang, chết non, tàn tật.

 

Môn hộ

Nhà Nam quý Thiên môn. Nhà Nữ quý Địa hộ.

Môn hộ được Trực Phù, Thái âm, Cửu thiên, Cửu địa, Lục hợp thì trai gái nghe nhau.

Ba Giáp

Mạnh giáp  : hay cho trai trưởng, gái trưởng, lợi ở sơ hôn.

Trọng giáp  : hay cho trai nhỡ, gái nhỡ xem.

Quý Giáp    : hay cho trai nhỏ, gái nhỏ xem, lợi ở lần sau.

Dương Mở thì giầu sang, nhà trai giầu sang. Âm đậy, không Hình thì nhà gái giầu sang.

 

Luận Can Chi

                                    Nhật can là Nam, Thời can Nữ,

                                    Nạp âm sinh khắc, tìm trong đủ.

                                    Nhật thời sinh hợp, cùng hòa hài,

                                    Hóa theo biến thể, lẽ không có.

                                    Hóa Phụ, hóa Quỷ, việc khôn thành,

                                    Hóa Tử, hóa Tài, hôn tất hứa.

                                    Kim Mộc thương nhau, tìm thời lệnh,

                                    Thủy Hỏa khắc nhau, trên dưới cứ.

                                    Đại ước, Hưu khắc không ngại chi,

                                    Vượng hình xung chế, không đẹp đẽ.

                                    Lấy xem niên mệnh với loại thần,

                                    Hại môn, hưu liệt, xét đại thể.

 

Luận Trực Phù

                                    Gả chồng, dựng vợ Quý Âm Hợp,

                                    Sinh Vượng nhờ nhau, tờ hôn chép.

                                    Chu tước, Đằng xà, bà mối đây,

                                    Câu trận, Bạch hổ hôn phá chót,

                                    Địa chậm, Thiên mau, Huyền dối lừa.

                                    Hôn thú, Trực Phù là tốt nhất.

 

Luận Trực Sử

                                    Trực Sử xưa nay khảo, phá, thành,

                                    Phương vị, trẻ già, cũng hiện trình.

                                    Hợp xem, không khắc, hôn nên tốt,

                                    Không Hãm Hưu Tù, uổng mối manh.

                                   

Luận Mười Can

                                    Tam kỳ lục nghi phán âm dương,

                                    Nam Nữ tính tình khác dạng trang.

                                    Kỳ chẳng vào Mộ, Nghi chẳng Kích,

                                    Hợp chính, hợp bằng, lấy Nhật tường.

 

Luận Chín Tinh

                                    Phân loại Chín Tinh biết tính tình,

                                    Cũng như Thân Mệnh khảo máu manh.

                                    Tương lai, dĩ vãng, tìm thời lệnh,

                                    Giàu khó, sang hèn, châu cõi linh.

 

Luận Chín Cung

                                    -Khởi đầu thủy cục, nhiều dâm đãng,

                                    Có cát, không hình, đoan chính đáng.

                                    Chỉ ngại trái lệnh với Cô Hư,

                                    Miễn cưỡng thành thân, trắc trở trạng.

                                    -Khởi đầu Hỏa cục, ngại dối lừa,

                                    Được cát, trai tài gái sắc dáng.

                                    Ví mà Hình Mộ với sai Thời,

                                    Hôn thú không kêu sinh sẹo cáng.

                                    -Khởi đầu Mộc cục, chủ hòa nhu,

                                    Thục nữ sánh cùng quân tử đặng.

                                    Ví gặp Tù Mộ Phế Không Hình,

                                    Ấm Tật, tàn thương, mà thấy ngán.

                                    -Khởi đầu kim cục cùng hòa hải,

                                    Được lệnh, không xung, vui vẻ hẳn.

                                    Ví bằng Không Phế Mộ Hình xung,

                                    Béo đen, xấu xí mà thêm chán.

 

Luận Môn hộ

                                    Môn hộ cát thì xứng cả hai,

                                    Môn hung, Hộ cát, Nam không hài,

                                    Hộ hung, Môn cát, Nữ chẳng lợi,

                                    Môn hộ đều hung thương cả đôi.

 

Luận Ba Giáp

                                    Mạnh giáp phùng môn, hôn chính nghi,

                                    Trọng Quý mà phùng, cũng thế suy,

                                    Rất sợ Tù kiêm Hình khắc Đậy,

                                    Hưu Phế, nhân duyên trắc trở vì.

 

Luận cách Cát hung

                                    -Phản thủ, cưỡi rồng là rể,

                                    Điệt huyệt, ngàn lạng là vàng.

                                    -Hổ cuồng, Long tẩu, gái trai tương hại,

                                    Thiên độn, Nhân độn, mắt sáng mày ngang.

                                    -Tam trá, Ngũ giả,

                                    Qua quán thêm phòng.

                                    -Đắc sử cho chim Loan rực rỡ,

                                    Thủ môn nên gái nắm kỷ cương.

                                    -Yêu kiều, khiến đàn bà ngạo ngược,

                                    Đầu giang mà bà mối bất lương.

                                    -Phục can, Phi can, nhiều bề hung hãn,

                                    Phục cung, Phi cung đây đó lươn khươn.

                                    -Đại cách, Tiểu cách, độc cô quan quả,

                                    Hình cách, Bột cách, trai gái bạo cường.

                                    -Tuế Nguyệt cách, bên vợ mẹ cha không lợi,

                                    Nhật Thời cách, vợ chồng tuổi thọ không trường.

                                    -Nhập Bạch, nhập Huỳnh cách ấy,

                                    Mỗi người một ý không vương.

                                    -Bất ngộ thì có biến,

                                    Hình Kích thì tính cuồng.

                                    -Nhập Mộ La Cương, mà chịu khuất,

                                    Phản Phục môn Bách, lắm tai ương.

                                    -Nam Nữ Niên Mệnh sinh hợp có,

                                    Bạc đầu, con cháu khắp môn đường.

 

XEM CHÔN CẤT

Trực Phù

 

Phù           : mồ mả, long thần kết tụ, hình thế khởi phục hướng về.

Xà             : đường đi, gò đống, đôi ngạn dẫn mạch.

Âm            : huyệt thuận khởi gió, bên hữu cánh cung cong vào.

Hợp           : hướng sa đường có cây cao, tả hữu có cánh cung.

Câu, bạch : thế trong có hộ sa củng đối, thế ngoài có hữu sa.

Chu, huyền : minh đường có nước từ xa đến, chủ sơn là lai long.

Địa            : huyệt oa, có tĩnh rút xuống.

Thiên        : hướng về phương có thế trướng che.

 

Trực Sử

Hưu           : Nhâm Tý Quý,     Hoàng tuyền tại  Thìn,   kỵ ngày giờ Mậu Thìn

Sinh          : Sửu Cấn Dần,       Hoàng tuyền tại  Dần,    kỵ ngày giờ Bính Dần

Thương     : Giáp mão Ất,        Hoàng tuyền tại Thân,   .................... Canh Thân.

Đỗ             : Thìn Tốn Tỵ,        ............................. Dậu     .................... Tân Dậu.

Cảnh         : Bính Ngọ Đinh    ............................. Hợi,     .................... Kỷ Hợi.

Tử             : Mùi Khôn Thân   ............................. Mão,   .................... Ất Mão.

Kinh         : Canh Dậu Tân      ............................. Tỵ,      .................... Đinh Tỵ.

Khai          : Tuất Kiền Hợi      ............................. Ngọ,    .................... Bính Ngọ.

 

Mười Can

Giáp    : Hoàng tuyền  Dần,    Khô  Mùi, kỵ nước Dần về, kỵ Hợi chảy đi.

Ất        : ........................ Tốn,    ........ Tuất,.............. Thìn............ Sửu................

Bính    : ........................ Tốn,    ........ Tuất,.............. Ngọ............. Dần................   

Đinh   : ........................ Khôn, ........ Sửu,............... Mùi............. Dần................

Mậu    : ........................ Khảm.

Kỷ       : ........................ Ly.

Canh   : ........................ Khôn  ........ Sửu,............... Thân................................... Thân     

Tân     :......................... Kiền    ........ Thìn............... Tuất............ Thìn...............

Nhâm  : ........................ Kiền    ........ Thìn............... Hợi.............. Tỵ..................

Quý     : ........................ Cấn     ........ Mùi................ Sửu............. Tỵ..................

 

Chín Tinh

Bồng   : hình thủy, ngay ngắn, nhọn.         Nhâm  : hình thổ, cong nhọn.

Xung   : hình mộc, dài vẹo.                         Phụ     : hình mộc, đẹp đẽ.

Ương  : hình hỏa, nhọn, hư.                        Nhuế   : hình Thổ, lệch bên.

Cầm    : hình Thổ, vuông vắn.                    Trụ      : hình kim, lõm ngửa.

Tâm    : hình kim, cửa oa.

 

Chín Cung

-            1: Kết huyệt thủy cục.

-            2: 4 góc thổ.

-            3: kết huyệt cục Mộc.

-            4: Tiết: Thân Tý Thìn. Khí : Tị Dậu Sửu.

-            5: tiết khí. Kết huyệt Thổ cục.

-            6: Tiết Dần Ngọ Tuất. Khí Hợi Mão Mùi.

-            7: kết huyệt kim cục.

-            8: 4 khố Thổ

-            9 :Kết huyệt hỏa cục.

 

Luận Môn hộ

Nghinh hướng triều đối thì xem Thiên môn. Ủng hộ qua khe hẹp thì xem Địa hộ.

Môn Quý hợp Thiên ất Thiên mã, tam cát môn thì cát. Hộ quý hợp Âm quý, Cửu địa. Ngũ giả thì hay.

 

Ba Giáp

Mạnh giáp: xem thế bên Tả (chủ long).

Trọng giáp: xem thế trung (chủ huyệt).

Quý giáp: xem thế bên hữu (chủ nước sông).

Mở thì kỵ Không Hình, Đậy thì kỵ Cách. Trong ngoài Mở Đậy thì lượng trước sau. Kim Mở thì sa và Thủy mất thu vào giậu. Toàn đậy thì không hóa, thiếu lợi ích.

 

Luận Can Chi

                        Nhật can là Người, Thời can: đất,

                        Nạp âm là hướng về Sơn mặt.

                        Hai sao sinh hợp hãy nên chon,

                        Đất khắc Người thì lòng chẳng chắc.

                        Nhật nạp tìm Sơn. Hướng ngó Thời (thời nạp hướng)

                        Sơn Hướng không thương, chon tốt chất.

                        Ví mà có một bị hình thương,

                        Thì Sơn nên đổi, Hướng nên cất.

                        Sơn Hướng không nên khắc Đất nguồn.

                        Thấy dời điểm hướng không chân ngặt.

                        Ví khắc, bại vong với chết người,

                        Khuyên ai Sơn Hướng nên coi mặt.

                        Hòa hợp, trong đây gọi long chân,

                        Hóa Vượng, cần chân, giả tú mắc,

                        Hóa khí nạp âm sinh hợp nhau,

                        Cháu con áo vá đất vàng xét.

                        Được thêm Phù Sử vượng càng hay.

                        Thủy chung đều cát, chôn hay nhất.

 

Luận Trực Phù

                        Trực Phù xem mất, Hỏa thế hình,

                        Mộc Hỏa Kim Thổ Thủy loại tình.

                        Vượng Tướng Hưu Tù Cô Hư gặp,

                        Lấy cung mà xét định cho rành.

                        Thái âm huyệt tình, Cửu địa huyệt,

                        Minh đường ắt trước, Chu Xà trình.

                        Hướng che bình chướng, Cửu thiên hỏi,

                        Chủ Sơn sa tìm, Huyền Bạch thành.

                        Dụng thần không phạm Hình Cô khắc,

                        Được Hợp Sinh, chôn thế đại hanh

                       

Luận Trực Sử

                        Trực Sử chia xem Sơn với Hướng,

                        Ở trong chuyển triết nhiều tình huống.

                        Hưu Tù, Phi Vượng cũng nên chôn,

                        Vượng bay Hưu Phế đúng động thương.

                        Lại đem Phi Phục xét xem tường,

                        Đây đó không thương, Sơn Hướng chuộng.

                        Đáng kỵ Nhật Thời, Sát diệu phùng,

                        Đoan đích bên trong có thứ trạng (trạng thái này).

                        Đừng để cho Sử gặp cung này,

                        Không gấp đổi rời, tai nạn vướng.

 

Luận Mười Can

                        Tra xét sơ chủ của Mười Can,

                        Quỷ khắc là điều có vướng ngăn.

                        Còn ngại tọa vào nơi có Sát,

                        Đất này nên phế, chẳng nên bàn.

                        Giáp Ất hưng long, mạch tả đến,

                        Hãy bạt cây rừng đỡ át lan.

                        Canh Tân, ngủ ngoài không hiểm sợ,

                        Đâu cát xung lên, mạch hưu tàn,

                        Bính Đinh được lệnh, non cao nhẩy (Bính Đinh đắc lệnh khiêu phong tú)

                        Có một hoen ố, miệng tiếng càn.

                        Nhâm Quý được thời, lai mạch hậu,

                        Không thời con cháu lắm gian nan.

                        Kìa xem Mậu Kỷ cầu thai tức,

                        Phải cần Sinh Sát có liên quan.

                        Xem kỹ can nào Cô khắc đó,

                        Hãy đoán rằng phương ấy biến hoang (hoang tàn).

                        Tử Phụ Tài cung, khu khác biệt,

                        Cháu con phú quý một cục sàn.

 

Luận Chín Tinh

                        Đại khái chin tinh phải được thuần (thuần túy),

                        Thoát hao, biến quỷ, định suy dần,

                        Cát béo cát tinh, thì lắm cát,

                        Hung trợ, hung uy, hung bội phần.

                        Cầm được bản tinh sinh bản mộ,

                        Phi Phục hai cung quay (ngoảnh về) lợi trần.

                        Muốn tra hình thế về cục đất,

                        Tiến thoái ra sao? Tinh nghĩa phân.

                        Vượng Tướng Hưu Tù, hay dở đó,

                        Biết rằng hình thể thế hưng cân.

 

Luận Chín Cung

                        Chín Cung để luận Tổ Sơn bầy,

                        Đầu cục không Cô mới nói hay.

                        Ví khi có cục vào Không ấy,

                        Hóa khí không chân, cùng xấu thay.

                        Toàn cục đều lành, không có vết,

                        Thì đem bản cục xét thêm nay.

                        Khởi tự cung nào bay đến đó,

                        Qua ruộng, lên khe, lối lắt lay.

                        Xét trải qua đâu, và lúc tới,

                        Biến Thai là bị thoát rồi đây.

                        Ví được thời và sinh địa tới,

                        Ngôi đẹp trời cao đã đến tay.

                        Thượng cục được thời, quay tả đúng,

                        Hạ thì hữu ngắm, trung mgồi ngay.

                        Phải theo tiết khí riêng từng cục,

                        Đắc thời, thất lệnh, tùy thế xoay.

 

Luận Môn hộ

                        Môn hộ Hưu Tù, dễ nghiệm tình,

                        Chỉ xét âm dương, quý nhân tinh.

                        Dương cát tinh vào môn, sớm phát,

                        Âm cát tinh vào Hộ, chậm hung.

                        Môn cát, Hộ hung, Môn tới bỏ,

                        Hộ cát, Môn hung, trước trái quanh.

                        Ví bằng Môn hộ toàn hung cát,

                        Chung thủy ra sao? Đã thuyết trình.

 

Luận Ba Giáp

                        Ba Giáp chia khu Tả Hữu Trung,

                        Long huyệt sa thủy định căn tông.           

                        Mở Đậy bên trong, lẽ vi diệu,

                        Dụng thần đắc địa, ấy tiên cung.

                       

Luận cách Cát hung

                        -Phản thủ là hồi long cô tử,

                        Điệt huyệt là xà nhập Long oa.

                        -Hổ cuồng kia, nên xem nước hữu phản lại,

                        Long tẩu nọ, chỉ hai mạch tả chạy ra.

                        -Độn cách đều có đất dung, Địa độn mà gặp mừng phải lẽ,

                        Giả cách đều có riêng biệt, quỷ giả mà phùng lợi đáng ca.

                        -Tam trá cách, luận nồng sâu huyệt bối,

                        Tam thắng cung, diệu Địa ấy Sơn sa.

                        -Đắc sử thấy, khí mạch từ xa đến,

                        Thủ môn mà, gò đống kín bao la.

                        -Tam môn Tứ hộ, chớ để hình thương Trực Sử cùng Thời Nhật,

                        Thiên mã Tư môn, cần gặp Cửu thiên, Lục hợp, Phù  Sử cùng nhà.

                        -Xà yêu kiều, chẳng thực huyệt tình, đường lối nên phòng đâm tới,

                        Tước đầu giang, án sơn khuyết thấp, hiềm rằng nước Vũ chảy qua.

                        -Phục can, Phi can, đất này còn có đổi thay, đáng sợ sau thành

                         trường lấp đặc

                        Phi cung, Phục cung, đất ấy khí hung tất có, rồi đây kiến đục gió

                        lay pha.

                        -Đại cách, Tiểu cách, nước đã không triều còn xói lại,

                        Hình cách, Bột cách, Sa không hoàn bao lại xuyên tả.

                        -Huỳnh nhập Bạch, hơi thổi xông lên không phải tạo,

                        Bạch nhập Huỳnh, xương mòn săng nát khó mà qua.

                        -Niên Nguyệt Nhật Thời mà gặp Bột,

                        Long Huyệt Sa Thủy xét cho ra.

                        -Ngũ bất ngộ thời, nhân đinh chẳng vượng,

                        Lục nghi kích hình, tài bạch xót xa.

                        -Nhập Mộ, La Cương, tay Long Hổ đều pha Hình Sát,

                        Phản Phục Môn bách, nhìn hướng Sơn chỉ những hung nha.

                        -Phù Sử hưu tù, tuy cố táng mà không có phát,

                        Thời Nhật hình hại, tuy đã dung mà chết ra ma.

                        -Hai nguyên nạp âm không hình hại,

                        Phù Sử sinh vượng táng nên mà.

XEM LÚA MẠ

Trực Phù

 

            Phù     : người nông cấy lúa.

            Xà       : hoàng trùng cắn, ếch nhái hại.

            Âm      : hạt lúa.

            Hợp     : mầm lúa.

            Câu, Bạch: tai ương, sức trâu.

            Chu, huyền: đầu bong Hoàng cắn, gốc nông nước sâu.

            Địa      : lúa ruộng chất đầy, thu được.

            Thiên  : rau vườn trồng trọt.

 

Trực Sử

Hưu     : nước tưới                                         Sinh    : cấy mùa Xuân.

Thương  : làm cỏ, bừa.                                  Đỗ       : nẩy mầm.

Cảnh      : tiết hoa.                                         Tử       : mùa Thu thu lúa tốt.

Kinh      : thu cát.                                          Khai    : đau lòng, vạch lá, thăm bông.

 

Mười Can

Giáp       : mầm cây, sức trâu, công người, lúa hạn.

Ất           : mầm trong lúa mạch.

Bính       : đậu hoa.

Đinh      : bông vừng.

Mậu       : lúa nếp, bông, đậu.

Kỷ          : thóc nếp, bờ ruộng.

Canh      : trúng lúa, đại mạch.

Tân        : lúa tiểu mạch thành hạt, gặp mưa đá.

Nhâm     : nước tương, lúa muộn.

Quý        : thu thực.

 

Chín Tinh

Bồng      : lúa mang, lúa miền ngập lụt.     Nhậm  : thóc lúa hạn, gió bạo.

Xung      :                                                        Phụ     : thần thóc lúa.

Cầm       : cấy gặt, chân tể.                           Ương  : hoa mầm, khô héo.

Nhuế      : thần giỗ lúa.                                 Trụ      : trùng ôn, khô nỏ.

Tâm       : hạt lúa.

 

Chín Cung

1: chủ vắng vẻ. Được thời thủy thế lớn, trung hòa thì đầy kho.

2: được lệnh, ruộng lúa tốt. Chủ 4 góc

3: Chủ vừng. Không được lệnh, hạn hoang. Trung hòa thì hoa đẹp.

4: Tiết Thân Tý Thìn. Khí Tỵ Dậu Sửu.

5: Tổng tế khí 5 lúa.

6: Tiết Dần Ngọ Tuất. Khí Hợi Mão Mùi.

7: Chủ lúa mạch. Không được thời, có khắc, phòng hạn hoang, không khắc thì thu thành.

8: 4 khố thổ. Không được thời, có khô nỏ.

9: Chủ lúa. Được lệnh, chín đầy. Không được lệnh thì cỏ mọc.

 

Môn hộ

Trồng trọt hoa đẹp trách ở Thiên môn. Làm cỏ, bừa dất, thu cát trách ở Địa hộ.

Dương Mở, được thời thì phong thu. Âm đậy, không được thời thì hoang hiểm.

 

Ba Giáp

Mạnh giáp: tốt cho lúa sớm

Trọng giáp: tốt cho lúa nếp.

Quý giáp: tốt cho lúa muộn.

Dương mở không hình, không sợ hạn khô nỏ. Âm đậy, hình cách nên lo nước to.

 

Luận Can Chi

                        Nhật can Người nông, Thời can ruộng.

                        Nạp âm, trâu kéo Thời, lúa chuộng.

                        Thời sinh Nhật thấy, cấy trồng thu,

                        Nhật khắc Thời, trồng cũng có hưởng.

                        Trái thế, nên phòng có biến tai,

                        Nạp âm hóa hợp tiên thiên lượng.

                        Ở trong khóa thể, ngại Hỏa Kim,

                        Trùng hoang khô nỏ là trạng huống.

                        Thổ Mộc hai tượng nên khả dung,

                        Tượng Thủy mênh mông, chìm ngập xuống.

                        Muốn xem cầy cấy được hay chăng,

                        Thời lệnh tham xem cùng với tượng.

 

Luận Trực Phù

                        Trực Phù, Lục hợp kỵ hình thương,

                        Phi cung, Phục cung, sinh vượng cường.

                        Chu, Xà, Huyền, Bạch lâm đâu đó,

                        Hưu Tù không khí kỵ xướng cuồng.

 

Luận Trực Sử

                        Trực Sử,Đông làm, Tây lợi thành,

                        Môn xét mà xem ưu liệt tình.

                        Được thời, gặp Thủy không hình cách,

                        Dụng thần vượng tướng, lắm công lênh.

 

Luận Mười Can

                        Ương mầu, hoa, hạt, lấy Can phân,

                        Bốn Quý, Thời trời cũng kể lần.

                        Chủ cần được sinh, không kích chế,

                        Lại thêm Ta, Sử, thóc đầy sân.

 

Luận Chín Tinh

                        Chín Tinh, năm hành, chia từng nghành,

                        Tinh cát, được Thời, thu sẽ thành.

                        Tinh trời, Thần Dụng không hòa hợp,

                        Sức người cố gắng, trớ trêu tình.

                       

Luận Chín Cung

                        Chín Cung nguyên khởi thuộc về đâu?

                        Vượng Tướng sinh hợp, cây mỡ mầu.

                        Cô Hư hình cách, mà thời gặp,

                        Sai khớp, xưa nay, thóc khả cầu.

 

Luận Môn hộ

                        Bốn Quý, Tinh thời vào Môn hộ,

                        Không hình, Không cách, thóc đầy ụ.

                        Môn cát, Hộ hung, hỏng lúa Thu,

                        Hộ cát, Môn hung, xuân lúa dở.

 

Luận Ba Giáp

                        Ba Giáp tra xem việc cấy cầy,

                        Vào đầu Mở Đậy, để tranh bầy.

                        Tam cát, tam thắng về tấu hợp,

                        Tốt từng cây cỏ thẳng cò bay.

 

Luận cách Cát hung

                        -Phản thủ, Điệt huyệt, đều  là tượng cát, ví không hình,

                        Khắc với Mộ Kông, hẳn được đầy kho, ních đẫm.

                        Hổ cuồng, Long tẩu, vốn lấy hưng suy, khí chấn, tốn gió,

                        Mây gặp gỡ ắt rằng sau được phong thu.

                        -Địa đôn, Nhân độn cát, làm gì không lợi,

                        Tam trá, Ngũ giả hay, quyền biến hợp chu.

                        -Đắc sử nên mọi loài tốt quả,

                        Thủ môn mà lợi lộc thương ư.

                        -Tam Môn, Tứ Hộ, về nghỉ, đi làm đều hỷ khí.

                        Thiên mã, Tư môn, nước thuyền xe gió ngại khí thu.

                        -Xà yều kiều mà mầm non kém mẽ,

                        Tước đầu giang mà làm thóc mạ khô.

                        -Phục can, Phi can mà Hoàng trùng tai hại,

                        Phục cung, Phi cung, cày cấy khu khứ.

                        -Đại cách, Tiểu cách, nước tràn sâu cắn,

                        Hình cách, Bột cách nắng hạn cháy khô.

                        -Niên Nguyệt Nhật Thời phùng bột cách,

                        Năm hành tiêu tức đoán hay dở.

                        -Huỳnh nhập Bạch kia lúa Hè có tổn,

                        Bạch nhập Huỳnh ấy, Thu lúa nên hư.

                        -Ngũ bất ngộ Thời, gắng công phí sức,

                        Lục nghi kích hình, trông trọt bao la,

                        -Nhập Mộ với La Cương, bên xóm ruộng hoang lan mãi,

                        Phản Phục Môn Bách, tuy trông lòng dạ hoang vu.

Phú vũ hầu là quyết ngàn vàng, lưu việc cấy trồng nên suy xét kỹ. Lại hỏi người đến xem, Niên Mệnh có sinh vượng hay hình thương, hội hợp với loại thần mà phán đoán việc cấy trồng rất nghiệm.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®