tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Dao, gươm, cờ, phan, chuông, trống

Cập nhật : 05/07/2014
Dàn gặp cờ lọng, điềm đại cát lợi v Cờ lọng che mình, chủ về phú quý v Cờ phan nghênh tiếp, điềm phú quý lớn v Cờ phan ra hết, chủ về tật bệnh v Tay cầm tinh tiết, chủ về có ân thưởng

 Mộng về: Dao, gươm, cờ, phan, chuông, trống

 

v     Thấy nghi vệ vua, có điềm tốt lạ

v     Thọ ban cờ xí, điềm cát lợi lớn

v     Ôm cờ tinh cờ tiết, có quý nhân phù trợ

v     Cờ dẫn vào núi, chủ về điềm hung

v     Dàn gặp cờ lọng, điềm đại cát lợi

v     Cờ lọng che mình, chủ về phú quý

v     Cờ phan nghênh tiếp, điềm phú quý lớn

v     Cờ phan ra hết, chủ về tật bệnh

v     Tay cầm tinh tiết, chủ về có ân thưởng

v     Lọng trắng che mình, điềm đại cát lợi

v     Chia dù cho người, chủ về phân tán

v     Thấy người làm cờ mới, điềm đại cát lợi

v     Tót dao ra đi, chủ về điềm đại cát

v     Được dao của người, người đi sẽ về

v     Người cho ba dao, làm quan chủ tỉnh

v     Chém nhau với người, có phúc lành lớn

v     Bị dao chảy máu, điềm được ăn uống

v     Cầm dao đâm người, chủ về thất lợi

v     Dao chém tự mình bị thương, điềm cát lợi lớn

v     Được dao búa của người, lộc vị sẽ tới

v     Dao rơi xuống nước, thê thiếp chết mất

v     Thất lạc dao gươm, chủ về phá của

v     Đeo dao gươm đi, điềm có tài lợi

v     Mài dao gươm bén, điềm có đại lợi

v     Mình mở dao gươm, thuộc về điềm xấu

v     Gươm ở đầu giường, điềm đại cát lợi

v     Đàn bà đeo gươm, có phúc lành lớn

v     Đàn bà tót dao, chủ về có con

v     Cầm kéo cắt đồ, chủ về sự được của

v     Xem thấy cái kéo, chủ về chia của

v     Kéo cắt gãy vế, thê thiếp bị hung

v     Giáp trụ che mình, chủ về cát lợi

v     Thấy ngọn giáo đâm, ngôi quan cát lợi

v     Thấy quân binh thua, chắc có sự hung

v     Chuông khánh có tiếng, người xa sắp về

v     Chuông trống kêu vang, phúc lộc đem lại

v     Đánh trống có tiếng, người đi sẽ về

v     Thấy trống tiếng hay, có sự vui vẻ

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®