tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem tìm vật mất

Cập nhật : 05/07/2014
Tử: Nam nữ đồng đao tầm bất đắc Ø Kinh: Hữu tín truyền đắc nữ nhân tại viễn phương Ø Khai: Bất đắc, lão nhân


CHIẾM THẤT VẬT ĐẮC QUY


(Xem của tim đượcchăng ?)

Ø     Hưu:            Nam nhân thủ bất đắc, Sinh môn: bất đắc tin thật.

Ø     Thương:       Lưu truyền nam nhân bất đắc

Ø     Đổ:              Trì đắc ngộ tin nữ nhân bán lộ

Ø     Cảnh:           Nam tầm lão phu (bà lão)

Ø     Tử:               Nam nữ đồng đao tầm bất đắc

Ø     Kinh:           Hữu tín truyền đắc nữ nhân tại viễn phương

Ø     Khai:            Bất đắc, lão nhân

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®