tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem bệnh trai, gái thế nào

Cập nhật : 05/07/2014
Cảnh: Nam sinh, nữ tử (gái chết) ü Tử: Nam tử đích tử (chết hết) ü Kinh: Nam nữ bất tử ü Khai: Nữ, nam vô sự.

 

CHIẾM BỆNH NAM NỮ TRỌNG KHINH

(Xem bệnh trai, gái thế nào)

ü     Hưu: Nam nữ sinh

ü     Sinh: Nam nữ sinh

ü     Thương: Nam trọng, nữ khinh

ü     Đổ: Nam sinh, nữ tử (gái chết)

ü     Cảnh: Nam sinh, nữ tử (gái chết)

ü     Tử: Nam tử đích tử (chết hết)

ü     Kinh: Nam nữ bất tử

ü     Khai: Nữ, nam vô sự.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®