tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem vay mượn được không?

Cập nhật : 05/07/2014
Cảnh: Đắc thuỷ vật Ø Tử: Bất đắc Ø Kinh: Bất đắc Ø Khai: Đắc kim vật.

 

CHIẾM TÁ VẬT ĐẮC PHĨ

(Xem đi mượn đồ được chăng ?)

Ø      Hưu: Bất đắc

Ø       Sinh: Thiểu đắc

Ø       Thương: Bất đắc

Ø       Đổ: Đắc mộc vật

Ø       Cảnh: Đắc thuỷ vật

Ø       Tử: Bất đắc

Ø       Kinh: Bất đắc

Ø       Khai: Đắc kim vật.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®