tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem qua biển bình an không?

Cập nhật : 05/07/2014
Cảnh: Quá vong thục phong – Ø Tử: Bát khả quái Ø Kinh: Tiền cát khu hung Ø Khai: Đại cát.

 

CHIẾM QUÁ HẢI MÔN AN PHI

(Xem qua biển bình an không ?)

Ø          Hưu: Bình an

Ø          Sinh: Phòng hữu đông

Ø           Thương: Bất ngộ

Ø           Đỗ: Đại cát quả bá lý

Ø           Cảnh: Quá vong thục phong –

Ø          Tử: Bát khả quái

Ø           Kinh: Tiền cát khu hung

Ø           Khai: Đại cát.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®