tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem gia đạo&bản mệnh

Cập nhật : 05/07/2014
Cảnh: Bình an Ø Tử: Tật bệnh, trù quan lại Ø Kinh: ữu quan sự thế thái Ø Khai: Bình tân tại.

Xem gia đạo và bản mệnh

Ø  Hưu: Bình an

Ø   Sinh: Thân an, thê hữu tha, chủ khẩu thit

Ø   Thương: Gia nội hữu tại nông

Ø   Đổ: Bệnh an bảo khẩu thiệt

Ø   Cảnh: Bình an

Ø   Tử: Tật bệnh, trù quan lại

Ø   Kinh: ữu quan sự thế thái

Ø   Khai: Bình tân tại.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®