tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem tin thật giả?

Cập nhật : 05/07/2014
Sinh: Thật tin Ø Thương: Trá tin Ø Đổ: Bán hư bán thật tín Ø Kiểu: Thật tin

 

CHIẾM TÍN HƯ THIỆT

(Xem tin thật giả)

Ø  Hưu: Hư tín

Ø   Sinh: Thật tin

Ø   Thương: Trá tin

Ø  Đổ: Bán hư bán thật tín

Ø   Kiểu: Thật tin

Ø   Tử: Hư tín

Ø   Kinh: Trá tín

Ø   Khai: Thật tín.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®