tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem buôn bán lỗ lãi thế nào?

Cập nhật : 05/07/2014
Thương: Đắc tài hữu, khẩu thiệt Ø Đổ: Đắc tài Ø Cảnh: Đắc tài bán thất Ø Tử: Bất lợi, hung

 

CHIẾM CẦU TÀI MÃI MẠI

(Xem buôn bán lãi lỗ ra sao ?)

Ø Hưu: Bất lợi

Ø  Sinh: Đắc tài lợi

Ø  Thương: Đắc tài hữu, khẩu thiệt

Ø  Đổ: Đắc tài

Ø Cảnh: Đắc tài bán thất

Ø  Tử: Bất lợi, hung

Ø  Kinh: Hành bất cát

Ø  Khai: Nghi cát (nên đi tốt).

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®