tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem sinh trai gái thế nào?

Cập nhật : 05/07/2014
Ø Hưu: Sinh nam trì trì Ø Sinh: Sinh nam tốc, cát Ø Thương: Sinh nam hữu ưu Ø Đổ: Sinh nữ, trì

 

CHIẾM SẢN NAM NỮ, TRÌ TỐC

(Sinh trai hay gái nhanh hay chậm)

Ø      Hưu: Sinh nam trì trì

Ø       Sinh: Sinh nam tốc, cát

Ø       Thương: Sinh nam hữu ưu

Ø       Đổ: Sinh nữ, trì

Ø       Kiểu: Sinh nữ cát –

Ø      Tử: Sinh nữ sản nạn

Ø       Kinh: Sinh nữ trì, hữu ưu

Ø       Khai: Sinh nam cát, nữ hung.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®