tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Chiêm cầu tài

Cập nhật : 05/07/2014
Hưu tất cầu tài bất kiến tài · Sinh du vô vọng đắc tương lai · Thương đa khẩu thật tất lai thiểu

                     CHIẾM ĐỆ NHỊ CẦU TÀI

            (Đi buôn)

·        Hưu tất cầu tài bất kiến tài

·        Sinh du vô vọng đắc tương lai

·        Thương đa khẩu thật tất lai thiểu

·        Đổ trì danh lợi nể phản hài

·        Kiển tất bán đồ (giữa đường) phùng đại lợi

·        Tử phùng hơn xứ khủng bi tai

·        Kinh cấp khúc sàng nhi chỉ phúc

·        Khai kỳ hân hoan lợi tiến tài.

 

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®