tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

14. Tuế Kể Thái Ất Mù Cung (chuyển cung)

Cập nhật : 05/07/2014
15. Tìm Thiên Mục Văn Xương, 16. Tìm Kể Thần ở đâu,17. Tìm Địa Mục Thủy Kích

14. Tuế Kể Thái Ất Mù Cung (chuyển cung)

(Khối Âm  khởi Tốn (âm cục) chuyển ngược 8 cung. Dương cục  khởi Kiền 1 chuyển xuôi).

Vòng Kỷ Dư trên, lấy 24 mà trừ, rồi lấy 3 rút (dư ng cục) khởi cung Kiền 1, chuyển xuôi 8 cung (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) không vào cung giữa 5. Ba năm 1 cung.

15. Tìm Thiên Mục Văn Xương

(Duy âm cục khởi Dần Lữ Thân đi xuôi 16 Thần gặp Cấn Tốn thì tính 2 toán) Dùng vòng Kỷ Dư. Lấy 18 trừ mãi. Số dư (dương cục) thì Khởi Thân Vũ Đức

chuyển xuôi 16 Thần, mỗi năm 1 vị gặp Kiền Khôn thì lưu 2 toán.

(Xem rõ trong bảng lập thành cục ở dưới. Kể Tý Ngọ Mão Dậu mà không kể

Khảm Ly Chấn Đoài. Nếu lại kể Kiền Khôn Cấn Tốn thì không kể 4 cung ấy).

16. Tìm Kể Thần ở đâu

Vòng Kỷ Dư lấy 12 trừ. Hoặc không đủ trừ, hoặc còn toán dư, lấy số ấy khởi

Dần chuyển ngược 12 thần (Dần Sửu Tý Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tỵ Thìn Mão).

Khối Âm cục từ Thân chuyển ngược.

17. Tìm Địa Mục Thủy Kích

Dùng năm  nay, Kể Thần ở cung nào. Từ đó khởi Cấn Hòa Đức. Thấy  Văn

Xương tới cung nào đó là Thủy Kích (mới kích).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®