tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

31. Tìm (Âm Cả) Thái Âm Hắc Kỳ (cờ đen)

Cập nhật : 05/07/2014
31. Tìm (Âm Cả) Thái Âm Hắc Kỳ (cờ đen),32. Tìm 9 sao Trực Phù

31. Tìm (Âm Cả) Thái Âm Hắc Kỳ (cờ đen)

Năm Tỵ Hợi có đen ở Vị

Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Thêm 25 toán sai. Lấy 360 mà trừ. Không hết lấy 36 mà khử, còn dư lấy 3 mà rút. Số dư vào Bang.

Khởi Bang Hợi, đi ngược 12 vị. Cứ 3 năm mới rời. Hết toán là ngôi Hắc Kỳ.

32. Tìm 9 sao Trực Phù

Dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu. Lấy vòng lớn 90 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 90 mà khử. Còn dư, lấy xuất sao 10 mà rút. Số dư, khởi Thiên Bồng, chuyển xuôi 9 cung.

1. Thiên Bồng 6 Mậu

2. Thiên Nhuế 6 Kỷ

3. Thiên Xung 6 Canh

4. Thiên Phụ 6 Tân

5. Thiên Cầm 6 Nhâm

6. Thiên Tâm 6 Quý

7. Thiên Trụ 6 Đinh

8. Thiên Nhâm 6 Bính

9. Thiên Ương 6 Ất

4 Kể đều như nhau. Mỗi sao 10 số. Trong điển để suy, lấy 6 giáp làm Đầu, 9 sao làm Phù Sứ của cung Sao, đem gia vào Niên Can.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®