tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

38. Lấy Trực Sự gia trên Thái Ất

Cập nhật : 05/07/2014
Thiên Mục ở dưới. Khai Hưu Sinh là 3 cửa không đủ. Lấy Khai đối Đổ (Mở đối Đóng) Sinh đối Tử, Hưu đối Cảnh (Lành đối Lớn). Tả hữu ép giữa Đổ Tử cửa hung, cũng là không đủ

38. Lấy Trực Sự gia trên Thái Ất
 Thiên Mục ở dưới. Khai Hưu Sinh là 3 cửa không đủ. Lấy Khai đối Đổ (Mở đối Đóng) Sinh đối Tử, Hưu đối Cảnh (Lành đối Lớn). Tả hữu ép giữa Đổ Tử cửa hung, cũng là không đủ.

Như không ở dưới Khai Hưu Sinh, 3 cửa là Tránh Hung (Tỵ hung). Tứ Kể (bốn kể) cũng xem như thế.

Lấy cửa Khai trên Thái Ất, thấy Thiên Mục không ở dưới Khai Hưu Sinh là cửa

Thái Ất đủ.

Lấy cửa Khai trên cung Đại Tướng Chủ, thấy Thái Ất , Thiên Mục không ở dưới

3 cửa tốt là cửa Tướng Chủ đủ.

Lấy cửa Khai trên cung Đại Tướng Khách, thấy Thái Ất, Thủy Kích không ở

dưới 3 cửa tốt là cửa Tướng Khách đủ.

Lấy cửa Trực Sự trên Mắt Kể Định (Đinh Kếmục) Mắt Xét (Thảo mục) có đấy thì biết động tĩnh cát hung ở 4 phương di.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®