tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

42. Tìm Âm Dương 9 ách Nước hạn, tai nạn hội

Cập nhật : 05/07/2014
Kinh nói : Ất cả có tai nạn 9 dương, 4560 năm là số 1 nguyên trọn vẹn. Ngoài con số trọn vẹn 1 nguyên thì hóa ra có tai ương nước hạn. Phần chưa đầy số trong nguyên tức là ngoài số trọn vẹn ra thì khi đó có Hội Ách

42. Tìm Âm Dương 9 ách Nước hạn, tai nạn hội

Kinh nói : Ất cả có tai nạn 9 dương, 4560 năm là số 1 nguyên trọn vẹn. Ngoài con số trọn vẹn 1 nguyên thì hóa ra có tai ương nước hạn. Phần chưa đầy số trong nguyên tức là ngoài số trọn vẹn ra thì khi đó có Hội Ách. Chia làm 8 ách. Gọi thông tất cả là âm Dương 9 ách đều làm tai: nước và hạn

Dùng Giáp Tý nguyên trên, thêm âm dương sai 130.
Lấy phép nguyên 4560 là số 1 nguyên để mà rút. Số dư, Khởi âm dương 9, 7, 6, 3 (9 x 7 = 63) là toán hội ách.
Ngoài toán sở cầu tức là năm tai nạn 8 ách âm Dương nước hạn. Niên Dương là nắng hạn. Niên âm là thủy ách. Số 9 Dương 106, khoảng năm đầu cuối ra vào có binh cách, đói khổ, dân bỏ xứ, không nghề nghiệp. Nếu gặp năm Yếm, Bách, Kích,
Cách, Tính, Tù, Đề, Hiệp thì càng hung. Nếu 9 Dương 106 (dương cửu Bách lục) cùng ra vào, hung không nói hết.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®