tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

43. Cách tính Âm Dương 9 ách

Cập nhật : 05/07/2014
Nước, hạn, tai nạn Hội Số lớn 1 nguyên là 4560 năm. Lịch 1 – Hội Ách 1 gồm 106 năm đến hết kỳ. Có 9 năm nắng hạn. Đó là tai 1 của 9 Dương. Lịch 2 – 374 năm là Hội Ách 2 đến hết kỳ. Có 9 năm nước. Đó là tai 2 của 9 Âm

43. Cách tính Âm Dương 9 ách

Nước, hạn, tai nạn Hội Số lớn 1 nguyên là 4560 năm.

Lịch 1 – Hội Ách 1 gồm 106 năm đến hết kỳ. Có 9 năm nắng hạn. Đó là tai 1 của 9 Dương.

Lịch 2 – 374 năm là Hội Ách 2 đến hết kỳ. Có 9 năm nước. Đó là tai 2 của 9

Âm.

Lịch 3 – 480 năm là Hội Ách 3 đến hết kỳ. Có 9 năm nắng hạn. Đó là tai 3 của

9 Dương.

Lịch 4 – 720 năm là Hội Ách 4 đến hết kỳ. Có 7 năm nước. Đó là tai 4 của Âm

7.

Lịch 5 – 720 năm là Hội Ách 5 đến hết kỳ. Có 7 năm nắng hạn. Đó là tai 5 của

Dương 7.

Lịch 6 – 600 năm là Hội Ách 6 đến hết kỳ. Có 5 năm nuớc. Đó là tai 6 của Âm

5.

Lịch 7 – Trọn 600 năm là Hội Ách 7 đến hết kỳ. Có 5 năm nắng hạn. Đó là tai 7 của Dương 5.

Lịch 8 – 480 năm là Hội Ách 8 đến hết kỳ. Có 3 năm nước. Đó là tai 8 của Âm

3.

Lịch 9 – 480 năm là Hội Ách 9 đến hết kỳ. Có 3 năm nắng hạn. Đó là tai 9 của

Dương 3.

Tổng hợp 1 nguyên là số khởi 4560 năm.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®