tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

59. Du nhỏ thống quẻ trong hào rủi may

Cập nhật : 05/07/2014
Dưới Canh Tân thì binh qua trộm cướp. Dưới Nhâm Quí, mưa bay tối tăm, nước lớn ngập sông, bà Hậu Phi không yên. Trong 12 Chi, lấy hào động mà xem

59. Du nhỏ thống quẻ trong hào rủi may

Kinh nói: Tiểu Du thống quẻ, chủ việc rủi may. Trước rõ ở quẻ, sau rõ ở hào. Quẻ giữ việc, Hào giữ thời. Tượng Lớn nói: nói việc lành, sau tới lành, nói việc hung, sau tới hung. Trước xem thể trong, rồi suy tượng ngoài, tỏ điều đã qua, xét điều sắp tới mà thấy lành dữ. Như Du nhỏ gặp hào 2 – 5 là đời bằng yên. Qua hào sơ 4, toán hòa có ứng là lành. Không hòa, không ứng, vua không tôi trợ, đời không yên ổn. Ở hào cực trong ngoài, việc nhiều hung biến. Như Tiểu Du Lý Trời, Trời biến, mặt trăng mất sáng. Lý đất thì gió sấm mất đều, lúa thóc không thành. Lý người, người nhiều tật bệnh, đời nhiều thiếu thốn. Lại gặp năm Bê Tính Tù Ép Kích Hiệp Đối thờihạn nước, gươm đao, đói khổ, tật bệnh, bỏ làng. Cực ở trong thì nhẹ, Cùng ở ngoài thì vong. Dưới Bính Đinh, lửa hạn, cháy, quái, miệng tiếng, lời gở, trong hậu cung có vua. Dưới Mậu Kỷ, sâu lúa, việc thổ công, và gầm Trời tang Lớn. Dưới Canh Tân thì binh qua trộm cướp. Dưới Nhâm Quí, mưa bay tối tăm, nước lớn ngập sông, bà Hậu Phi không yên. Trong 12 Chi, lấy hào động mà xem. Dưới các phương ấy tất có binh qua, tật bệnh, nước hạn, tai biến nên sửa đức, sáng chính, giảm nộp, nạp gian, trục yêu, để tiêu tan tai biến.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®