tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

72. Văn Xương, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách và Mục Kể, Tướng Kể.

Cập nhật : 05/07/2014
Lại như Thái Tuế ở trước Thái Ất, năm Dương chỉ tai nạn nặng, năm Âm tai nạn nhẹ. Thái Tuế ở sau Thái Ất, năm Âm tai nạn sâu, năm Dương tai nạn nông, dùng binh thì chủ Khách đều bại.

72. Văn Xương, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách và Mục Kể, Tướng Kể.

Gần cung Thái Ất là Bách (Ép). Ép là nói bức Bách. Ở trước là ép ngoài thì đại thần ngược mạng, nước ngoài xâm lăng. Ở sau là ép trong thì người cùng họ mưu nghịch, Cung sau 2 lòng. Ví cả trong ngoài Cùng Ép thì trong ngoài cùng mưu. Toán hòa thì mưu thành, không hòa thì mưu hỏng. Ép ở cung rời tuyệt, trước thắng, sau bại. Ví các tướng chủ ép cung Thái Ất thì có mưu triều đình, toán hòa thì được, không hòa thì thua. Thần Ép thì mưu gấp, cung Ép thì mưu chậm,tai biến ứng vào.

Lại như Thái Tuế ở trước Thái Ất, năm Dương chỉ tai nạn nặng, năm Âm tai nạn nhẹ.

Thái Tuế ở sau Thái Ất, năm Âm tai nạn sâu, năm Dương tai nạn nông, dùng binh thì chủ Khách đều bại.

Hoặc nói : Văn Xương với Đại Tiểu Tướng Khách Ép Kể Khách, chỉ có mưu, chiến Lớn không lợi.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®