tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

73. Thủy Kích ở tả hữu Thái Ất là Kích.

Cập nhật : 05/07/2014
73. Thủy Kích ở tả hữu Thái Ất là Kích. 74. Đại Tiểu Tướng Chủ Khách

73. Thủy Kích ở tả hữu Thái Ất là Kích.

Kích là khích bác, dối trên. Ở dưới là kích ngoài thì đại thần ngược mạng, nước ngoài công vào sâu. Ở sau là kích trong thời có họa. Tôi yêu cùng họ Hậu cung làm việc thoán giết. Thần kích, tai nạn nhanh. Cung kích, tai nạn chậm. Rõ toán bén nhụt. Rời Tuyệt có không, để xem được thua.

Hoặc nói: Vua, tướng gặp kích, làm gì mà lợi được .

74. Đại Tiểu Tướng Chủ Khách

Hai bên cùng 1 cung là Chặn (Bế Tính) Đại Tiểu Tướng Khách phạm cung Văn Xương là Khách chặn Chủ. Đại Tiểu Tướng Chủ phạm cung Thủy kích là Chủ chặn Khách.Gặp lúc ấy như một hang hai hổ, một mạch hai rắn, tất phải giữ gìn quan ải.

Tuế Kể Mà gặp, kỵ quan Tể Tướng súy chặn nhau, không kịp việc thờ vua. Lại còn xem  khí có  thịnh suy,  thế không cùng đứng. Trước  xem  thời của  Hai  Mắt, Vượng Tướng (Mạnh Khá) thì thắng. (Hưu) Phế Tù thì thua. Toán nhiều thì thắng. Toán ít thì thua. Hòa thì thắng. Không hòa thì thua. Hoặc có nói hai tướng cùng cung, Khách có thể chặn chủ, chủ có thể chặn Khách. Lúc ấy mà ra quân thì động trước phải thắng, không nên động sau.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®