tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

75. Văn Xương, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách

Cập nhật : 05/07/2014
75. Văn Xương, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách,76. Lại nói Thời Tính Tù,

75. Văn Xương, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách 

Cùng Thái  Ất cùng  cung là Tù(giam).Hoặc nói Văn Xương cùng Thái Ất Cùng Cung là Chặn (Tính).

Tướng Chủ Khách với Thái Ất cùng cung là Tù. Tù thì dưới phạm trên, có sự câu chấp. Tuế Kể mà gặp, tất có họa băng vong (vua chết) thoán giết. Ví lại ở đất Rời Tuyệt, hung lắm. Ở đất tuyệt âm, tuyệt Dương, tự bại. Lại nói Đại Tướng cùng Thái Ất cùng cung. Tiểu Tướng cũng cùng cung với Thái Ất, tất có mưu nhau. Gần Chủ Mục (Mắt chủ) thì mưu từ trong. Gần Khách Mục (Mắt Khách) thì mưu từ ngoài. Nhìn Hai Mắt (Nhị Mục) thấy toàn hòa thì mưu thành, không hòa thì bại.

76. Lại nói Thời Tính Tù (chặn giam) không lợi làm chủ Thủy Kích Cùng Đại Tiểu Tướng đối Cung Thái Ất là Cách. Cách là biến đổi. Văn Xương và Đại

Tiểu Tướng đối Cung Thái Ất là Đối. Đối có nghĩa là xung đột. Cách thì Đại Thần cự mạng. Chính lệnh không theo. Ví ở đất Rời Tuyệt, hung lắm.

 Đối thì Đại Thần hai lòng. Vua đuổi người trung lương, khiến kẻ gian lừa dối. Tuế Kể mà gặp, vua không lợi bất cứ việc gì. Khách Mục Đại Tiểu Tướng “Cách” cung Thái Ất là Khách cách Chủ. Chặn thì Khách thắng. Chủ Mục cùng Đại Tiểu Tướng “Đối” cung Thái Ất là Chủ đối Khách. Chặn thì chủ thắng.

Hoặc 1 Mắt ở chính. Thần Gián bị Thái Ất với Nhị MụChiệp (cắp) là Đề Hiệp (Dẫn Cắp). Dẫn Cắp là kẹp giữ để nắm lấy. Thái Ất với Văn Xương và Hai Tướng Hiệp (cặp) Khách thì Khách hung. Thái Ất và Thủy Kích cùng Hai Tướng Hiệp Chủ thì Chủ bại. Ví Khách Chủ cắp Thái Ất là chủ rất kỵ, là Khách cũng vậy. Bị Hiệp (cắp) thì cẩn thận, chớ dấy quân. Hoặc nói: Cắp là lấp tấc. 2 Mắt, 4 tướng Cắp

Cung Thái Ất là tôi hiếp vua. Âm Dương hòa, toán trường, cửa đủ thì mưu thành, trái thế thì thua mà Còn bị chu diệt. Khách MụChiệp Chủ Mục và Chủ Tướng thì lợi cho Khách. Ví Cắp Thái Ất thì trước thắng, sau bại. Ví Mắt Chủ Tướng Chủ Cắp Mắt Khách Tướng Khách thì lợi chủ. Ví Nhị Mục, tứ Tướng Hiệp lại nhau thì hai địch mưu nhau, bên nào bị Tù Kích sẽ thua. Ví Cắp lệch 1 mắt 1 Tướng, bên bị Cắp sẽ thua. Chủ tuy bị Cắp mà “ở trong” cũng có thể chiếm được (từ cung 1 đến cung 4 là trong). Khách tuy bị Cắp Mà ở ngoài, cũng có thể lợi Khách (từ 9 đến 6 là ngoài). Nếu gặp đất Tính, Tù, Tử, Tuyệt đều nên cẩn thận mà dùng.

Phàm là Khách, tuy ở ngoài mà bị Bách Hiệp (Ép Cắp) thì động trước không lợi. Là chủ cũng phỏng thế.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®