tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

78. Thái Ất và Khai Sinh

Cập nhật : 05/07/2014
Tuế Kể mà gặp, tất có họa thoán giết, nhà vua nên dùng đức để cầu đảo Tiểu Tướng Chủ cùng Khách Mục , Tiểu Tướng Khách Cùng Chủ Mục , lại kiêm có Yếm Bách, Tính Cách gọi là Tứ Quách Đổ

78. Thái Ất và Khai Sinh

2 cửa hợp nhau gọi là Chắp Đề (nắm dẫn) cùng xung đối gọi Đề Cách (Dẫn Cách). Hai thứ này đều có nghĩa là câu Chấp. Tuy Thái Ất ở cửa Cát mà không muốn hợp nhau, xông nhau cũng có nghĩa Tù HCách. Tuế Kể Mà gặp, không dùng được việc. Văn Xương Tù cung Thái Ất mà Đại Tiểu Tướng Chủ Khách

chặn nhau (tương tính) hoặc Thủy Kích đến Cung Thái Ất, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách tính nhau, tóm gọi là 4 Quách Cố Đổ (đóng) chỉ nên cố thủ không được động quân.

Tuế Kể mà gặp, tất có họa thoán giết, nhà vua nên dùng đức để cầu đảo Tiểu Tướng Chủ cùng Khách Mục , Tiểu Tướng Khách Cùng Chủ Mục , lại kiêm có Yếm Bách, Tính Cách gọi là Tứ Quách Đổ, cũng nên cố giữ. Tuế Kể mà gặp không nên đi chinh phạt, mọi việc đều hung cả, cũng có nghĩa là loại Đề Hiệp (dẫn Cách).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®