tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

79. Thái Ất 2 Mắt

Cập nhật : 05/07/2014
79. Thái Ất 2 Mắt,80. Thuật Dùng 4 Kể. 81. Thuật dùng chủ Khách động tĩnh trước sau.

79. Thái Ất 2 Mắt

Không ở dưới 3 cửa Cát, gọi là cửa Đủ (cụ) Thái Ất 2 Mắt, 4 Tướng Chủ Khách Chia thuộc 5 Hành, gọi là 5 Tướng. (Kim, Kim + Nước, Nước + Gió, Lửa, Đất + Lửa).

Thủy Kích không ếm Kích. Văn Xương không Tù, Bách, 4 Tướng không Tính. Cách (tính cách) gọi là Tướng Phát, thì lợi làm chủ. Khách Tướng thì lợi làm Khách.3 cửa Đủ, 5 tướng phát, thời đường lối thông thênh, mọi việc dùng đến, không gì là không lợi.

80. Thuật Dùng 4 Kể.

Thuật dùng Tứ Kể - Trong 4 Kể, phép dùng không đồng đều, nghĩa Chia cao thấp.

a. Như Vua thì dùng Tuế Kể để nghiệm lành, dữ và cơ Bắc Nam động tĩnh. b. Công Khanh thì dùng Nguyệt Kể để suy giàu sang, Còn mất.

c. Còn Nhật Kể thì hạng dưới đều dùng, để xem việc người đối với nhà nước.

d. Thời Kể dùng cho Tướng Soái, Tể Tướng để suy chủ Khách được thua, cùng tai biến trời biến la, nước ngoài động tĩnh. Dùng việc đều có khác nhau như thế.

81. Thuật dùng chủ Khách động tĩnh trước sau.

Chủ Khách có lễ trước sau, có cơ động tĩnh.

 Phàm bày quân ngoài đồng, cờ trống gióng nhau, động trước là Khách, động sau là chủ. Ví cùng đứng hai bên yên ổn thì động trước là chủ, động sau là Khách. Hiểu đạo Trời, xét thuận ngược, trước suy người Chủ, sau xem Khách Kể. Nếu chủ Khách Kể đều được Mỹ Kể, Cửa Đủ, Tướng Phát thì cử trước sẽ thắng. Gặp ác Kể mà cử trước thì bại, Cử sau sẽ thắng. Ví Kể chủ Khách, 1 hung, 1 cát

thì Kể lợi hơn là thắng. Ví dữ lành ngang nhau thì toán dài sẽ lợi, toán ngắn không lợi.

Ví như Tần Tấn yên hòa, 5 Sử giao sính, Tần bổng nhiên hưng binh đánh Tấn, tuy Tần vào đất Tần. Tần vẫn là kể bên Chủ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®