tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

83. Thái Ất bày quân hoặc hướng hoặc Tựa.

Cập nhật : 05/07/2014
83. Thái Ất bày quân hoặc hướng hoặc Tựa. 84. Thái Ất ra quân gọi thần.

83. Thái Ất bày quân hoặc hướng hoặc Tựa.

Kinh nói: Bày binh phải có hướng ra, bảo rằng: ra nhờ được  toán phương hướng. Như toán được 1 thì dàn binh ra từ Kiền. Toán được 2 thì dàn quân ra từ Ly. Khi ra phải hướng về toán. Khi chiến phải tựa vào toán. Như được 16 thì ra lợi hướng đúng Tây, chiến lợi phương Chính Đông. Ngoài ra, phỏng theo đó.

84. Thái Ất ra quân gọi thần.

Toán được 1, lúc ra quân, quân bộ ở trước, rồi đến xe cưỡi. Đại Tướng ở giữa, đi không ầm  ĩ. Ở Tây Bắc lấy thịt trâu khô, rượu 2 chén, lụa đen làm chiếu. Đại Tướng mắt hướng về phương Kiền lạy và chúc rằng: Cung 1 Thái Ất Thần tôn, giúp ba quân tôi, khiến địch không dám đương. Chúc rồi, bày quân trỏ phương Tốn mà tiến đánh.

Toán được 2, khi ra quân như trên. Đại Tướng ở giữa, ra không ầm ĩ. Ở Chính Nam  lấy  thịt  trâu  khô, rượu  2 chén, lụa vùng  làm  Chiếu. Đại  Tướng  hướng  về phương Ly lại và chúc: Cung 2 Thái Ất Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự kinh. Chúc xong, bày quân trỏ phương Bắc tiến đánh.

Toán được 3, khi ra quân như trên, không trống ầm ĩ. Ở Đông Bắc trâu rượu như trên lụa xanh làm chiếu. Đại Tướng hướng về phương Cấn lạy và chúc: Cung 3

Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự phục. Chúc xong, bày quân trỏ Khôn tiến đánh.

Toán  được  4, ra quân như trên,  không trống  ầm  ĩ. Lụa lục  làm  chiếu. Đại Tướng hướng về Đông lạy và chúc : Cung 4 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự phá. Chúc xong, bày binh trỏ Tây tiến đánh.

Toán được 5, không thể cất binh, chỉ nên tựa lưng vào núi, nương nơi hiểm, vững trận, cố giữ thời lành.

Vì 5 là ngôi rất tôn, làm chủ toàn thể. Ách Hoàng Cực đã nói: lấy 1 thống trị 8, có làm mà thành không làm.

 Toán được  6, ra quân như trên. Ra cửa, khua trống phóng nhanh, quay về hướng Tây. Thịt trâu, rượu như trên. Lụa trắng làm chiếu. Đại Tướng hướng về Tây lạy và chúc: Cung 6 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch bị giết. Chúc xong, bày binh trỏ Đông tiến đánh.

Toán được 7. Ra quân như phép trên. Ở Chính Khôn. Trâu, rượu như trước. Lụa đỏ làm Chiếu. Hướng về Khôn lạy và chúc: Cung 7 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự diệt. Chúc xong, trỏ Cấn tiến đánh.

Toán được 8. Y phép trên. Ở Chính Bắc . Trâu rượu như trước. Lụa đen làm chiếu. Hương Bắc lạy và chúc: Cung 8 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự diệt. Chúc xong, trỏ  Nam tiến đánh.

Toán được 9. Ra quân y phép trước. Ở phương Tốn. Trâu rượu như trước. Lụa đỏ làm chiếu. Hướng về Tốn lạy và chúc : Cung 9 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự vỡ . Chúc xong, trỏ Tây  Bắc tiến đánh.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®